Spoločnosť B.W.Soft

sa zaoberá tvorbou vlastného ekonomického informačného systému, ktorý komplexne rieši účtovnú a obchodnú agendu organizácií. Modulovosť a variabilnosť systému umožňuje jeho využitie od malých cez stredné organizácie, až po veľké akciové spoločnosti. Softvér je distribuovaný priamo alebo prostredníctvom siete predajcov. Okrem predaja a údržby programových produktov   zabezpečujú pracovníci spoločnosti inštalácie, úvodné školenia a HOT LINE poradenstvo zamerané na prácu so softvérom. Na základe dohody vypracuje organizácia prvotné analýzy a v  spolupráci s užívateľom zavedie systém do praxe.

Programové produkty riešia problematiku zásobovania, skladového hospodárstva, odbytu, majetku, personalistiky a miezd, kniha jázd, honoráre, s nadväznosťami na účtovníctvo, výkazníctvo a analýzy.

Záujem na trhu a sústavné rozširovanie počtu užívateľov je impulzom pre neustály rozvoj celého systému. V súčasnosti ponúkame programové moduly: jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, skladové hospodárstvo, personalistika a mzdy, expedičný systém, kalkulácie a receptúry (Kuchár), fakturácia, kniha jázd, honoráre. Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť medzi databázami je možné moduly používať samostatne alebo navzájom prepojené.

Dôležitým bodom stratégie organizácii je starostlivosť o zákazníka. Samozrejmosťou je dôkladné predvedenie software. Po zakúpení licencie v priebehu jedného roka, organizácia poskytuje bezplatný upgrade programov a telefonickú linku pomoci. Možnosť upgrade programov cez internet.

Ďalším dôležitým bodom je štúdium zákonov a následné udržiavanie programových modulov v súlade s platnou legislatívou. Svojich zákazníkov organizácia informuje o zmenách v legislatíve a zasiela im ponuky na nové upgrade programov.