Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.10900

O
 • evidencie  - oprava volania horúcich kláves hornej ovládacej lišty 
N
 • príspevkové organizácie  - možnosť automatického účtovania finančného transferu ( zápis pokladničných  bankových dokladov ) a majetkového transferu ( zúčtovanie odpisov)
 • príspevkové organizácie  - pridané tlačiva likvidačných listov faktúr a pokladničného dokladu s blokom textu  PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA v zmysle § 9a zákona NR SR c. 502/2001 Z. z.

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.108 SP3

O
 • fakturácia - doplnenie tlače EAN kódu na nových formulách faktúr
N
 • aktualizované tlačivo prevodný príkaz pre tatra banku 

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.108 SP2

L
 • do programu bola pridaná možnosť  spracovania plnení DPH v režime  osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (MOSS)  – § 68, § 68b a § 68c zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • doplnenie spracovania účtovného výkazu Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve v anglickom a nemeckom jazyku
 • príspevkové organizácie  - doplnenie a úprava výkazov FIN

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.108 SP1

L
 • doplnenie účtovného výkazu : Poznámky k účtovnej uzávierke -  skrátený rozsah
 • výkaz Poznámky k účtovnej uzávierke  - úprava hlavičiek strán výkazu na Úč POD 3-01

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.108

L
   • z dôvodu uľahčenia účtovania položiek charakteru osobnej spotreby boli do formulárov pre zápis položky dodávateľskej faktúry a položky výdavkového pokladničného dokladu pridané polia pre rozúčtovanie nákladov -  Popis nastavenia a postupu spracovania  
   • doplnenie Daňového priznania k dani z príjmov PO v elektronickej podobe
   • účtovný výkaz Poznámky k účtovnej závierke -  spôsob generovania a rozsah spracovania výkazu je podľa predlohy platnej pre minulé obdobia.  Pri uzávierke roka 2014 je výkaz odosielaný ako príloha výkazu ( PDF ) Účtovná závierka
   • v karte dlhodobého majetku pre rok  2015 bolo pridané pole výška príjmov z prenájmu
   • aktualizácia číselníka KP pre ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN v zmysle novely zákona  č. 595/2003 Z. z.  pre  rok 2015  - Príloha č. 1 
   • v evidencia dlhodobého majetku - pridaný spínač : Zmeny odpisovania pre rok 2015.  Funkcia umožňuje generovať záznamy o zmenách v odpisovaní majetku v kartách majetku v súvislosti so zmenou legislatívy pre výpočet daňových odpisov . Užívateľ môže v zvolenom rozsahu zadať príkaz na zápis zmien u položiek majetku na ktoré sa vzťahujú zmeny v odpisovaní.

O
 • oprava zaokrúhlenia účtovného výkazu Účtovná závierka - časť Výkaz a ziskov a strát 

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.107

L
Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov došlo k zmene odpisovania dlhodobého majetku v účtovníctve.

  • Zákon o dani z príjmu sa v § 17 dopĺňa odsekmi (34) a (35), ktoré upravujú maximálnu vstupnú cenu automobilov na 48 000 EUR. Ročný odpis je pritom limitujúci pri automobile obstaranom na základe nájomnej zmluvy v sume 14 400 EUR.
  • Zákon o dani z príjmu v od § 26 mení formu odpisovania majetku. Vznikne 6 odpisovaných skupín .Nové spôsoby odpisovania majetku sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. 1. 2015. Zmenu metódy odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 1, 4, 5 a 6 je daňovník povinný vykonať v zdaňovacom období, ktoré začína po 31. 12. 2014 a to aj u už odpisovaného hmotného majetku. Podľa novely zákona o dani z príjmov sa všetok majetok bude odpisovať rovnomerne. Majetok zaradený do odpisových skupín 2 a 3 bude naďalej možné odpisovať zrýchlene.

   Zjednocuje sa tiež spôsob odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu s ostatnými formami obstarania hmotného majetku. Hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje počas doby odpisovania ustanovenej zákonom a nie počas doby trvania prenájmu. Nové pravidlá uplatňovania daňových odpisov pri hmotnom majetku obstaranom formou finančného prenájmu sa od 1. januára 2015 použijú aj pri hmotnom majetku obstaranom touto formou na základe zmlúv uzatvorených od 1. 1. 2004.

  • V zmysle Zákona o dani z príjmov § 19 odsek 2 písmeno t) môže daňovník uplatniť  výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i) , výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a), a to  vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo  v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

V programe boli vykonané úpravy :
   • upravený výpočet daňových odpisov v zmysle platnej legislatívy
   • v karte dlhodobého majetku bolo pridané pole pre nastavenie limitu maximálnej vstupnej ceny pre výpočet daňových odpisov položky
   • v karte dlhodobého majetku bola pridaná možnosť nastavenia sadzby pre uplatnenie daňového odpisu do nákladov v zmysle uvedenej zákonnej úpravy. Pri výpočte daňového odpisu a pri generovaní odpisového plánu program počíta daňový odpis a uvádza výšku odpisu a výšku uplatneného odpis
   • v menu Evidencia dlhodobého majetku pridaný spínač Zmena prostredníctvom ktorého bude možné definovať zmeny v odpisovaní aktuálnej položky majetku.  Po potvrdení spínača Zmena v evidencii dlhodobého majetku program otvorí evidenciu zmien v odpisovaní aktuálnej položky.  Zmena v odpisovaní položky je evidovaná ako pohyb na karte majetku. Zápis zmeny je potrebné vykonať po spracovaní odpisov spracovávaných podľa  pôvodných nastavení. Po uložení nového nastavenia program zmení nastavenie parametrov pre výpočet odpisov v hlavičke karty majetku. Po vykonaní zmeny v odpisovaní je potrebné nanovo vygenerovať odpisový plán
   • v obrazovkových a tlačových výstupoch boli pridané údaje o hodnotách daňových odpisov a výške ich uplatnenia. 

O
 • oprava zaokrúhlenia účtovného výkazu Účtovná závierka - časť Výkaz a ziskov a strát 

N
 • fakturácia -tlač opravného dokladu  - do tlačív Faktúra a Faktúra nové tlačivo boli doplnené polia pre zobrazenie pôvodného dokladu.  Ak je opravný doklad tlačený k jednému dokladu bude označenie pôvodného dokladu zobrazené v hlavičke dokladu. Ak je opravný doklad vystavený k viacerým pôvodným dokladom budú označenia zobrazené v položkách faktúry, 

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.106

L
 • Ak je spracovávaná organizácia Mikro účtovnou jednotkou je potrebné v menu - Nastavenie - Agenda firmy - vyznačiť predvoľbu Mikro účtovná jednotka.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním nižším ako 25 000 eur musí uvádzať výšku základného imania a údaj o výške splateného základného imania na obchodných dokumentoch. Toto opatrenie sa týka aj spoločností, ktoré vznikli pred 1.1.2015. Údaj o výške základného imania  a rozsahu jeho splatenia pridajte v  menu - Nastavenie - Agenda firmy - záložka registrácia k údajom o registrácii spoločnosti. Pri uvádzaní hodnoty základného imania postačí použiť skratku „ZI“ a pri uvádzaní rozsahu splatenia skratku „SP. 
 • Od roku 2014 je prílohou daňového priznania právnických osôb - podnikateľských subjektov  účtovný výkaz  Účtovná závierka.  Výkaz Účtovná závierka je do programu zapracovaný vo forme :   Účtovná závierka pre podnikateľské subjekty a  Účtovná závierka pre mikro účtovné jednotky. Výkaz účtovná závierka nájdete v menu Výstupy - výkazy. Pri inštalácii  verzie 9.106 došlo v účtovnom období 2014 a 2015 k aktualizácii účtovných výkazov a aktualizácii účtového rozvrhu v poliach - smerovanie do riadkov výkazu Súvaha a Výkaz ziskov a strát 

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.105

N


 • Prevodné príkazy - doplnenie SEPA formátov a grafické prepracovanie grafického prevedenia  tlačív 
 • Prevodné príkazy - elektronické spracovanie - rozšírenie  - info :www.bwsoft.sk/link/banky.htm 
 • Fakturácia  - doplnenie a rozšírenie tlačív faktúr
 • Fakturácia  - možnosť definovania slovnej informácie uvádzanej na faktúre o druhu zdaniteľného plnenia DPH v zmysle  § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

              - sledovanie a nových verzií a úprav verzií na stránke bwsoft.sk 
              - automatické inštalovanie verzií a úprav verzii   


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWUK podvojné účtovníctvo + sklad

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky