Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Podvojné účtovníctvo + sklad-verzia 9.19000

L
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2023

Podvojné účtovníctvo+ sklad -verzia 9.1802

N     
 • Zákon o DPH v znení účinnom od 1.1.2023  v  § 53b ods. 1a  sa zaviedol povinnosť pre odberateľa tovaru alebo služby vykonať opravu odpočítanej dane z prijatých tovarov a služieb, ak neuhradil sčasti alebo úplne protihodnotu požadovanú dodávateľom plnenia do 100 dní odo dňa splatnosti záväzku vzniknutého z tohto neuhradeného plnenia.   Do programu bolo pridaná možnosť sledovania úhrad prijatých faktúr a spracovania opravných dokladov . Formulár určený pre spracovanie uvedenej agendy je možné spustiť v menu Evidencia DPH na vstupe a v Menu Výkaz DPH .  Prostredníctvom tohto formulára je možné skontrolovať stav úhrad záväzkov a v prípade zistenia že záväzok nebol sčasti alebo úplne uhradený do 100  dní  dať príkaz na generovanie opravných dokladov . 

L
 • Finančná správa uviedla  od 1. júla tohto roka novú verziu kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (KVDPHv23).   Dôvodom je zavedenie druhej zníženej sadzby DPH na päť percent zo základu dane.  Nový formulár bude možné podávať cez portál finančnej správy alebo prostredníctvom aplikácie eDane od 1. júla, a to za zdaňovacie obdobie júl, resp. tretí kvartál tohto roka.  

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.1800

N     
 • Zabudovanie zápisu zaokrúhľovania hotovostných platieb  na päť centov v zmysle zmeny zákona NR SR 18/1996 Z. z., o cenách.  Pri zápise  položky pokladničného dokladu je možné zapísať údaje o výške  zaokrúhlenia a predkontáciu  ( videonávod s príkladmi zápisu ) .

L
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2022

   

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.1700 SP3

O     
 • DPH -  doplnenie tlačových zostáv evidencii DPH

L
 • neziskové organizácie - elektronické spracovanie účtovných výkazov
 • Používatelia systému BWSOFT ktorí používajú ku komunikácii s Finančnou správou aplikáciu eDane/Java zaregistrovali správu že Finančná správa spustila k 2.11.2022 do prevádzky novú verziu tejto aplikácie.  Program pri volaní aplikácie Edane vyhodnotí verziu a ponúkne inštaláciu novej verzie a inštaláciu špeciálnej aplikácie D.Launcher v2. V programe bolo upravený spôsob volania aplikácie eDane/Java.   Inštalačný balíček na stiahnutie je dostupný na portáli Finančnej správy SR.   V  príručke  Pouzivatelska_prirucka_eDANE_java.pdf     nájdete popis k obsluhe aplikácie.

 • Používatelia ktorí podpisujú dokumenty Kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) potrebujú nainštalovať  aplikácie podľa pokynov na stránke  https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie .   Ministerstvo vnútra sprístupnilo novú verziu aplikácie eID klient, ktorá upozorňuje používateľov elektronických občianskych preukazov,  že najneskôr v posledný deň tohto roka im budú zrušené platné kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis. Týka sa to len držiteľov občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021. Od 21. júna 2021 totiž ministerstvo vnútra vydáva občianske preukazy /a  povolenia na pobyt cudzinca/ s novým čipom.  Dovtedajšiemu čipu /Smart Card Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 version V1.0./ totiž v júni 2021 skončila 5-ročná certifikácia ako kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis. Na základe rozhodnutia NBÚ ich však na elektronické podpisovanie možno používať do 31. decembra 2022. Po tomto dátume už nebude možné týmto občianskym preukazom vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis.

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.1700 SP1

O     
 • DPH -  kontrolný výkaz - oprava chyby  -  program neuviedol do  sekcie C2 niektoré plnenia . 

L
 • Overenie bankového účtu z prostredia programu   -  úprava a  doplnenie funkcií programu .

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.1700

L
     
 • Na stránke finančnej správy je dostupný   informačný zoznam platiteľov DPH    doplnený o bankové účty používané na podnikanie .  Komunikácia s týmto zoznamov  umožňuje  overenie bankových účtov dodávateľa z prostredia programu BWSOFT.   Overenie bankového účtu je možné vo formulároch :
   
  •  Dodávateľská faktúra  - hlavička faktúry - údaje o dodávateľ program po zadaní IBANu program overí registráciu bankového účtu na podnikanie a zobrazí výsledok overenia na obrazovke .
  •  Adresár obchodných partnerov  - program umožňuje  aktualizáciu údajov obchodných partnerov
 • Daň z príjmov právnických osôb  - aktualizované tlačivo -  Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2021 (platné od 1.1.2022)    
 

           

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.1600 SP 3

L
     
 • OSS (One stop shop) - osobitná úprava dane DPH v SW BWSoft pri predaji tovaru na diaľku a vystavovaní faktúr. Od 1.7.2021 prichádza pri predaji tovaru na diaľku vo všetkých štátoch EÚ k zjednoteniu limitu obratu na 10 000 EUR.  Po prekročení limitu má dodávateľ dve možnosť využitia režimu Osobitnej úpravy dane OSS (bez ohľadu, na to, či už subjekty sú alebo nie sú pre účely DPH registrovaní podľa § 4, § 4b, § 7 alebo § 7a zákona o DPH). OSS umožní vyhnúť sa registrácii v každom členskom štáte spotreby (zákazníka), do ktorého dodávajú tovar na diaľku osobám neidentifikovaným pre DPH alebo poskytujú služby nezdaniteľným osobám s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH.  V prípade registrácie pre OSS j  zadať informáciu o registrácii OSS  - okno údaje o firme.

 • OSS  - vystavovanie faktúr -  ak pri vystavení faktúry užívateľ zadá odberateľa ktorý je občanom EU a nie je registrovaný pre DPH ponúkne v hlavičke faktúry - časti Odberateľ spracovanie dokladu v režime OSS.  Pre zápis dodania uskutočnené zo stálych prevádzkarní v ostatných členských štátoch alebo dodanie tovarov odoslaných alebo prepravených z iných krajín  zapíšte údaje  o prevádzkovateľovi v záložke Odosielateľ.  Pre prípad zmeny typu dodania sú vstupné polia  pre  OSS sú prístupné aj v položkách faktúry.


 • OSS - evidencia -   záznamy o plneniach v režime OSS sú v podvojnom účtovníctve zapísané pri účtovaní faktúr
 • OSS - spracovanie Daňového priznania prostredníctvom menu Výstupy - Výkazy a daňové priznania -  Výkaz OSS .  Menu umožňuje spracovanie výkazu :  Daňové priznanie k DPH, úprava pre Úniu v elektronickej podobe  - XML formát .  Spracovanie evidencie plnení uvádzaných vo výkaze v tlačovej a elektronickej forme.
               
 N
 •       Zmena  komunikačného rozhrania medzi SW BWSOFT  a aplikáciou eDane JAVA z dôvodu zmeny úložiska inštalačných súborov aplikácie eDane.  
        Postup pri inštalácii :
 

           

Podvojné účtovníctvo + sklad - verzia 9.16000

L
DPH -  k 1. 1. 2021 sú aktualizované tlačivá -  Priznanie k dani z pridanej hodnoty a Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty . 
Novela zákona o DPH, zavádza inštitút opravy základu dane pri úplnom   alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby, pričom pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Ak sa pohľadávka stala nevymožiteľnou a platiteľ dane uplatní právo na zníženie základu dane, ukladá sa odberateľovi, ktorý za toto dodanie nezaplatil a uplatnil si právo na odpočítanie dane, povinnosť opraviť odpočítanú daň. Tento inštitút sa bude môcť uplatniť len pri dodaniach tovaru a služby v tuzemsku. 
Ustanovenie § 78a ods. 2 písm. e) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení platnom od 1. 1. 2021, ustanovuje, že platiteľ dane je povinný v kontrolnom výkaze uvádzať aj údaje o oprave základu dane podľa § 25a a údaje o oprave odpočítanej dane podľa § 53b.  

V programu boli doplnené :
 • pri odberateľskej faktúry k oprave základu dane a výšky dane pri nevymožiteľnej pohľadávke vyznačte v hlavičke odberateľskej faktúry predvoľbu Opravný doklad  a po  sprístupnení aj predvoľbu Oprava § 25a ( táto predvoľba bude sprístupnená k zápisu opravného dokladu).
 • pri zápise dodávateľskej faktúry po vyznačení predvoľby  Opravný doklad bude sprístupnený predvoľba Oprava § 53b pre zápis informácie o  oprave odpočítanej dane podľa § 53b..
 • predvoľby   Oprava § 25a a Oprava § 53b boli doplnené aj v obrazovkových formulároch v evidencií DPH
 • aktualizované boli  tlačivá -  Priznanie k dani z pridanej hodnoty a Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty 


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWUK podvojné účtovníctvo + sklad

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky