Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Podvojné účtovníctvo verzia 9.150

L
 • Do programu bolo pridané spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2019
 • DPH -  k 1. 1. 2020 sú aktualizované tlačivá Priznanie k dani z pridanej hodnoty a Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty.
  V programe boli zabudované úpravy v súvislosti so zmenami zákona o DPH k 1.1.2020 :
  • zmena v  zmysle smernice Rady EÚ . Pre všetky členské štáty EÚ začína povinne platiť tzv. call-off stock úprava pri preprave tovaru do iného členského štátu EÚ na účely jeho následného dodania vopred známemu odberateľovi – zdaniteľnej osobe identifikovanej pre daň v členskom štáte skončenia prepravy tovaru
  • oslobodenie od DPH zavedené na základe zákona č. 369/2018 Z. z. v súvislosti s transakciami týkajúcimi sa surovej ropy a minerálnych olejov. Zmena rieši problematiku oslobodenie od DPH pri dodávkach tovarov, ktoré sú umiestnené v colných skladoch alebo iných skladoch.
 • V agende dlhodobý majetok  bola v zmysle úpravy zákona o dani z príjmov pridaná  pridaná nová odpisová skupina 0  . Odpisová skupina má stanovenú dobu odpisovania 2 roky a je určená pre elektromobily. Odpisovú skupina  je možné použijť už  pri uzávierke za rok 2019. 
 • Zmena zaokrúhľovanie odpisov. Pd roku 2020 budú odpisy zaokrúhľovať matematicky s presnosťou na eurocenty. 
N
 • Úprava zobrazenia programu na monitore s HD rozlíšením na počítačoch s operačným systémom WIN 8 a WIN 10 (napr. rozlíšenie 1920 x 1080) u ktorých užívateľ zmenil zobrazenia textu a aplikácii (zväčšil písmena a ikony na hlavnej ploche). Od verzie 9.13 boi u takto nastavených monitorov zmenené rozlíšenie - program prepol písmo na príliš malé. Toto riešenie bolo nutné z dôvodu zabezpečenia správnosti tlače. Od verzie 9.1404 program ponechá rozlíšenie definované užívateľom a tlačové úlohy budú spracovávané novým spôsobom.

Podvojné účtovníctvo - verzia 9.140 SP1 ;

L
 • Evidencia vystavených faktúr - vystavenie faktúr - údaj Dátum plnenia bude prístupný aj u neplatcov DPH . Zmena nastáva z dôvodu  zmeny definície obratu v § 4 ods. 7 zákona o DPH 1.1.2019 . Obratom sa rozumie hodnota  bez dane  dodaných tovarov a služieb v tuzemsku. Miesto dodania tovaru je upravené v § 13 a § 14 zákona o DPH a miesto dodania služieb v § 15 a § 16 zákona o DPH. Po 1.1.2019 sa teda do obratu zahŕňa reálna hodnota dodávok predstavujúca protihodnotu v čase ich dodania. Platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovarov a služieb sa do obratu nezahŕňajú, a to platí v prípade fyzickej ako aj právnickej osoby. Z tohto dôvodu je potrebné aj u neplatcov DPH sledovať dátum plnenia.
 • Úprava importu údajov z informačného zoznamu daňových subjektov registrovaných pre DPH - z dôvodu úpravy štruktúry zoznamu.  Do záznamu o daňovom subjekte bol pridaný stĺpec IČO.
 • Do programu bolo pridané spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2018
 O
 • v menu Inventarizácia pohľadávok  - opravená tlač diakritiky na listoch odberateľovi a návratkách

Podvojné účtovníctvo - verzia 9.140

n
 • Evidencia vystavených faktúr - spínač Tlač faktúr - pridaná možnosť zasielania pripomienok k úhrade faktúr prostredníctvom mailových správ

Podvojné účtovníctvo- verzia 9.130 SP4


O
 • oprava spracovanie dodatočných výkazov DPH
 • oprava exportnej dávky pri súhrnnom výkaze DPH
 • odberateľské faktúry - oprava pri zaokrúhľovaní faktúr vystavených v zahraničnej mene
 • formulár pre účtovný zápis - oprava problémov pri zápise interných účtovných dokladov 
 • príspevkové organizácie  -  oprava exportu do systému RISJU 

Podvojné účtovníctvo- verzia 9.130 SP3


O
 • oprava chybových hlásení 
 • oprava spracovanie dodatočných výkazov DPH

Podvojné účtovníctvo- verzia 9.130 SP1,SP2


N
 • v menu dodávateľské faktúry bolo doplnená možnosť zápisu dodávateľskej faktúry ktorá z hľadiska DPH obsahuje zdaniteľné plnenie podľa  §8 a § 9 zákona a zároveň tovary a služby podľa § 69 ods. 12 zákona pri ktorých príjemca zdaniteľnéo plnenia platí DPH
 • Spracovanie Súhrnného výkazu DPH  - pridané volanie aplikácie Edane

L
 • sprístupnené daňové priznanie k DPH pre rok 2018
 • sprístupnené generovanie Daňového priznania PO za rok 2017

Podvojné účtovníctvo - verzia 9.130


N
 • menu Účtovný denník  -spínač pre  zmenu  účtovného obdobia
 • menu Účtovný denník  - možnosť zobrazenia ročného účtovného denníka 
 • v menu Účtovný denník pridané voľby pre účtovanie opakovaných zdaniteľných plnení prostredníctvom šablón
 • pri automatickom účtovaní faktúr, pokladnčných a bankových operácii bola pridaná možnosť  zaúčtovania  dokladov  z viacerých mesiacov
 • okno účtovný zápis - úprava a doplnenie okna

Podvojné účtovníctvo - verzia 9.120 SP3

O
 • Fakturácia a DPH -   zdaniteľné plnenia podľa  zákona o DPH §69 odsek 12 písmena a)-e) a  j) boli v predchádzajúcich verziách sledované v spoločne  a táto skutočnosť skomplikovala vykazovanie plnení v kontrolnom výkaze DPH v sekcii A2. Aktuálna verzia umožňuje oddelené evidovanie zdaniteľného plnenia podľa písmena a)-e)    a   písmena j) 
 • Doplnenie funkcií pri spracovaní dodatočného kontrolného výkazu DPH
 • Výstupy - Inventarizácie  - Upomienky - oprava formátu bankového spojenia na IBAN


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWU podvojné účtovníctvo

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky