Cennik B.W.Soft
Objednávka  produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Podvojné účtovníctvo - verzia 9.140 SP1 ;

L
  • Evidencia vystavených faktúr - vystavenie faktúr - údaj Dátum plnenia bude prístupný aj u neplatcov DPH . Zmena nastáva z dôvodu  zmeny definície obratu v § 4 ods. 7 zákona o DPH 1.1.2019 . Obratom sa rozumie hodnota  bez dane  dodaných tovarov a služieb v tuzemsku. Miesto dodania tovaru je upravené v § 13 a § 14 zákona o DPH a miesto dodania služieb v § 15 a § 16 zákona o DPH. Po 1.1.2019 sa teda do obratu zahŕňa reálna hodnota dodávok predstavujúca protihodnotu v čase ich dodania. Platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovarov a služieb sa do obratu nezahŕňajú, a to platí v prípade fyzickej ako aj právnickej osoby. Z tohto dôvodu je potrebné aj u neplatcov DPH sledovať dátum plnenia.
  • Úprava importu údajov z informačného zoznamu daňových subjektov registrovaných pre DPH - z dôvodu úpravy štruktúry zoznamu.  Do záznamu o daňovom subjekte bol pridaný stĺpec IČO.
  • Do programu bolo pridané spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2018
 O
  • v menu Inventarizácia pohľadávok  - opravená tlač diakritiky na listoch odberateľovi a návratkách

Podvojné účtovníctvo - verzia 9.140

n
  • Evidencia vystavených faktúr - spínač Tlač faktúr - pridaná možnosť zasielania pripomienok k úhrade faktúr prostredníctvom mailových správ

Podvojné účtovníctvo- verzia 9.130 SP4


O
  • oprava spracovanie dodatočných výkazov DPH
  • oprava exportnej dávky pri súhrnnom výkaze DPH
  • odberateľské faktúry - oprava pri zaokrúhľovaní faktúr vystavených v zahraničnej mene
  • formulár pre účtovný zápis - oprava problémov pri zápise interných účtovných dokladov 
  • príspevkové organizácie  -  oprava exportu do systému RISJU 

Podvojné účtovníctvo- verzia 9.130 SP3


O
  • oprava chybových hlásení 
  • oprava spracovanie dodatočných výkazov DPH

Podvojné účtovníctvo- verzia 9.130 SP1,SP2


N
  • v menu dodávateľské faktúry bolo doplnená možnosť zápisu dodávateľskej faktúry ktorá z hľadiska DPH obsahuje zdaniteľné plnenie podľa  §8 a § 9 zákona a zároveň tovary a služby podľa § 69 ods. 12 zákona pri ktorých príjemca zdaniteľnéo plnenia platí DPH
  • Spracovanie Súhrnného výkazu DPH  - pridané volanie aplikácie Edane

L
  • sprístupnené daňové priznanie k DPH pre rok 2018
  • sprístupnené generovanie Daňového priznania PO za rok 2017

Podvojné účtovníctvo - verzia 9.130


N
  • menu Účtovný denník  -spínač pre  zmenu  účtovného obdobia
  • menu Účtovný denník  - možnosť zobrazenia ročného účtovného denníka 
  • v menu Účtovný denník pridané voľby pre účtovanie opakovaných zdaniteľných plnení prostredníctvom šablón
  • pri automatickom účtovaní faktúr, pokladnčných a bankových operácii bola pridaná možnosť  zaúčtovania  dokladov  z viacerých mesiacov
  • okno účtovný zápis - úprava a doplnenie okna

Podvojné účtovníctvo - verzia 9.120 SP3

O
  • Fakturácia a DPH -   zdaniteľné plnenia podľa  zákona o DPH §69 odsek 12 písmena a)-e) a  j) boli v predchádzajúcich verziách sledované v spoločne  a táto skutočnosť skomplikovala vykazovanie plnení v kontrolnom výkaze DPH v sekcii A2. Aktuálna verzia umožňuje oddelené evidovanie zdaniteľného plnenia podľa písmena a)-e)    a   písmena j) 
  • Doplnenie funkcií pri spracovaní dodatočného kontrolného výkazu DPH
  • Výstupy - Inventarizácie  - Upomienky - oprava formátu bankového spojenia na IBAN

Podvojné účtovníctvo - verzia 9.120 SP2

O
  • DPH -   oprava chybového hlásenia pri spracovaní Súhrnného výkazu DPH


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWU podvojné účtovníctvo

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

  • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
  • Videonávody - mzdy. Viac...
  • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky