Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Skladové hospodárstvo - verzia 9.120

N
 • Upravený a rozšírený systém zálohovania dát.  Nová úprava umožňuje okrem zálohovania aktuálneho roku aj vytvorenie záloh všetkých spracovávaných rokov v jednom dátovom súbore . Menu obnova dát umožňuje obnovenie údajov za aktuálny rok ale aj obnovu dát za všetky spracovávané roky.

Skladové hospodárstvo - verzia 9.111

N
 • Do programu bolo pridané spracovanie výkazu INTRASTAT - SK
 • Rozšírenie možností odosielania elektronických dokumentov priamo z prostredia programu prostredníctvom SMTP servera
O
 • Elektronické bankovníctvo - prevodné príkazy - oprava  chyby pri generovaní dátového súboru vo formáte  SEPA 

Skladové hospodárstvo - verzia 9.110 SP2

O
 • Prevodné príkazy - elektronické spracovanie - oprava generovania dátového súboru - formát SEPA XML
 • Dodávateľské faktúry - oprava výpočtu neuplatnenej DPH 

SKladové hospodárstvo- verzia 9.10900

O
 • evidencie  - oprava volania horúcich kláves hornej ovládacej lišty 

Skladové hospodárstvo - verzia 9.108

O
 • fakturácia - doplnenie tlače EAN kódu na nových formulách faktúr
N
 • aktualizované tlačivo prevodný príkaz pre tatra banku 

sklad - verzia 9.105

N


 • Prevodné príkazy - doplnenie SEPA formátov a grafické prepracovanie grafického prevedenia  tlačív 
 • Prevodné príkazy - elektronické spracovanie - rozšírenie  - info :www.bwsoft.sk/link/banky.htm 
 • Fakturácia  - doplnenie a rozšírenie tlačív faktúr
 • Fakturácia  - možnosť definovania slovnej informácie uvádzanej na faktúre o druhu zdaniteľného plnenia DPH v zmysle  § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

              - sledovanie a nových verzií a úprav verzií na stránke bwsoft.sk 
              - automatické inštalovanie verzií a úprav verzii   

Sklad - verzia 9.103

N
 • Aktualizované tlačivá prevodných príkazov pre banky : ČSOB,  SBERBANK,  VUB,  Poštová banka
 • Doplnený generovanie dátových súborov pre export prevodných príkazov vo formáte SEPA - XML pain 001.001.03 
 • Fakturácia -rozšírenie vstupného poľa pre označenie dokladu na 30 znakov
 • V menu Adresár obchodných partnerov boli pridané funkcie :
  • Kontrola IČ DPH SR pri zápise a oprave záznamu. Po vyplnení pola IČ DPH a kliknutí na spínač Kontrola IČ DPH SR program vykoná
  • ak je predpona IČ DPH "SK" - program prehľadá číselník platiteľov a ak nie sú údaje hlavičky vyplnené naimportuje údaje názve a o adrese obchodného partnera
  • ak nie je predpona IČ DPH "SK"- program otvorí internetovú stránku pre overenie IČ DPH členskej krajiny EÚ

 • V hornej časti okna Adresár bol pridaný spínač pre kontrolu IČ DPH u záznamov s predponou  "SK"
 • V hornej časti okna Adresár bola pridaná predvoľba spínač Zobraz chybné položky pre filtrovanie záznam s neplatným IČ DPH

sklad - verzia 9.101

 
Llll
 • Podľa § 78 ods. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) podáva každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4 ods. a), § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie aj Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „kontrolný výkaz“). Každý podľa svojho zdaňovacieho obdobia, a to buď mesačne alebo štvrťročne. Ak platiteľ dane podáva daňové priznanie skôr ako 25. deň nasledujúci po skončení zdaňovacieho obdobia, podá spolu s daňovým priznaním v rovnaký deň aj kontrolný výkaz (ak napr. podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie marec 2014 alebo 1. štvrťrok 2014 16. apríla 2014, v ten istý deň, t.j. 16. apríla 2014, podá aj kontrolný výkaz).  Podrobnejšie informácie nájdete v Poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.  Vzor tlačiva, poučenie k tlačivu, a schéma pre spracovanie dátového súboru pre elektronické podávanie sú uverejnené na novej stránke finančnej správy.  Spracovanie výkazu prostredníctvom SW BWSOFT bude sprístupnené po 25.01.2014.  K správnemu spracovaniu výkazu prostredníctvom SW v zmysle pokynov bolo potrebné doplniť zadávanie vstupných dokladov typu faktúra o polia :
  • hlavička faktúry - pridané pole :  označenie dokladu.  Pole Označenie dokladu je prenášané do kontrolného výkazu ako identifikácia dokladu. V prípade dodávateľských faktúr je potrebné vyplniť údaj presne podľa predlohy dokladu ( s presnosťou na znaky  ako  /-_  a malé a veľké písmena, medzery medzi znakmi). Program po potvrdení dokladu prenesie do poľa variabilný symbol preklad na číselnú formu označenia pre potreby spracovania variabilného symbolu. V prípade vystavených (odberateľských)  faktúr bude do poľa  prenášané číslo faktúry. Ak je pôvodná faktúra vystavená mimo systém BWSOFT a označenie nie je zhodné užívateľ údaj upraví.
  • položky faktúry  - pridané polia : Kód tovaru - §69.ods.12 f) a g) zákona o DPH  a Druh tovaru - § 69 ods.2  h) a i) zákona . Údaje je potrebné vyplniť a spracovávate doklady podľa §71 až §75 zákona , pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písmeno f) až i).  Účtovné jednotky ktoré doklady v zmysle §69.ods.12 f) až i) zákona o DPH nespracovávajú môžu uvedené vstupné polia zneprístupniť v menu Nastavenie účtovanie DPH ( prístup v menu Číselníky - Predkontacie alebo Výkaz DPH)
K spracovaniu Kontrolného výkazu je potrebná inštalácia verzie 9.101 SW BWSOFT

N


 • fakturácia 
  • pridanie nového vzoru tlačiva Faktúra
  • možnosť tlače bankového spojenia vo formáte IBAN
  • možnosť tlače viacerých bankových spojení na faktúre
  • možnosť elektronického podpisovanie faktúr 
  • pridanie tlačiva pre súhlas so zasielaním elektronickej faktúry 
 • prevodné príkazy - doplnenie  spracovania dátových súborov pre spracovanie prevodných príkazov elektronicky - pridanie formátu SEPA - XML pain.001.001.03


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWS skladová evidencia

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky