Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.17007

 
L
 • K 1. júlu 2022 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2022 Z. z.  Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 234,42 € mesačne.
 • Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 do 31.12.2022. Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti,  môže uplatňovať daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo

  • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.

  Pre obdobie od 1. 7. 2022  je možné počítať daňový bonus spôsobom platným pred 1. 7.2022, ak je to pre daňovníka výhodnejšie. Zamestnávateľ pri priznaní daňového bonusu za mesiace júl až december 2022 musí postupovať vždy tak
  , aby zamestnancovi priznal vyšší nárok na daňový bonus. Po vykonaní ročného zúčtovania (pri podaní daňového priznania) sa nárok opätovne prepočíta a priznaná bude vyššia suma.

  S účinnosťou od 1. júla 2022 sa podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy neuplatňuje, ale zavádza sa obmedzenie sumy daňového bonusu do zákonom stanovenej výšky základu dane v závislosti od počtu detí. Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu.

 •  programe BWPAM bol zakomponovaný výpočet daňového bonusu podľa legislatívy platnej od 1.7.2022 v rozsahu :

  • v časti personalistika - údaje o deťoch -  doplnenie vstupného poľa pre zápis informácie po poberaní dotácie na stravovanie

  • v časti spracovanie miezd bol upravený výpočet daňového  bonusu - program  vypočíta výšku daňového bonusu podľa legislatívy platnej pred 1.7.2022 a podľa legislatívy platnej od 1.7.2022. Následne program vyplatí bonus  výhodnejší pre daňovníka. V menu Mesačné spracovanie vo formulári Spracovanie mzdy - v záložke dane - spínač  zobrazí podrobnosti výpočtu daňového bonusu

  • v menu Mesačné spracovanie -Daňový bonus zobrazí prehľad vyplácaných bonusov. V menu je možné zobraziť evidenciu za aktuálny mesiac alebo za všetky mesiace v kalendárnom roku. prostredníctvom spínača je možné vytlačiť výpis z evidencie zamestnanca.


 • Zamestnávanie cudzincov - 
  (štátny príslušník tretej krajiny a občan členského štátu Európskej únie) - V programe boli aktualizované formuláre Informačných kariet  pre oznamovanie začiatku a skončenia zamestnania cudzinca. Štátneho príslušníka EU alebo tretej krajiny  oznamuje zamestnávateľ úradu práce predložením príslušného formulára informačnej karty a pre skončenie do 7 pracovných dní od nástupu a do 7 pracovných dní od skončenia zamestnania, resp. vyslania.

   www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy Personalistika a mzdy - verzia 9.17007

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky