Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.19002

L

Ročné zúčtovanie dane z príjmu .

 • oprava chyby vo výpočte ročného zúčtovania daňového bonusu za rok 2023
 • daňovníci, ktorým sa v roku 2023 zvýšila úroková sadzba na úvere na bývanie, si budú môcť v ročnom zúčtovaní dane uplatniť vyššiu sumu daňového bonusu na zaplatené úroky, v zmysle novely § 52zzy zákona o dani z príjmov .   Vo formulári Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 v riadku 15 bola maximálna suma  upravené na 1800 EUR.

Personalistika a mzdy - verzia 9.19001

L

Ročné zúčtovanie dane z príjmu .

 • aktualizované Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2023

Personalistika a mzdy - verzia 9.19000

L

Aktualizované mzdové veličiny pre rok 2024

 • Výška minimálnej mzdy pre rok  2024  je ustanovená na 750 EUR/mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 4,310 EUR /hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou.
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie od 1. 1. 2024 je stanovený na 9128,00 EUR / mesiac (okrem úrazového poistenia) .
 • Sadzba poistného na zdravotné poistenie platná od 1.1.2024
pre zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu (2 %, ak je osobou zdravotne postihnutou),
pre SZČO 15 % z vymeriavacieho základu (7,5 %, ak je osobou zdravotne postihnutou),
pre zamestnávateľa 11 % z vymeriavacieho základu (5.5 %, ak zamestnáva zdravotne postihnutú osobu)

 • Minimálneho poistné a minimálne preddavky  na zdravotné poistenie pre obdobie od  januára 2024  :   za zamestnanca 10,75 EUR / mesiac. a za zamestnávateľa  29,57 EUR / mesiac. Minimálny preddavok   spolu : 40,32 EUR / mesiac.
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2024 :  5 646,48  EUR / rok a   470,54 EUR/ mesiac.
 • Hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov je 47 537,98 EUR/rok a 3 961,50 / mesiac.
 • Daňový bonus na dieťa v roku 2024 je  suma 140  EUR/mesačne do veku 18 rokov, suma 50 EUR/mesačne  na dieťa vo veku od 18 rokov
 • Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je stanovený na 85.7424 EUR. Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je stanovený na 85.7425 EUR
 • Aktualizované tlačivá  pre spracovanie ročného zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2023  :  tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania a  tlačivo  ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023
 • Aktualizované tlačivo P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2023.
 • V zmysle legislatívy bol pre rok 2024 upravený výpočet povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) na 4 % z vymeriavacieho základu.
 • V programe boli aktualizované mzdové zložky platné pre rok 2024

Personalistika a mzdy - verzia 9.180 SP4

L

 • Zmena sadzieb príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov k 1.10.2023 v zmysle Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 386/2023 Z. z. o sumách stravného poskytovaných za podmienok ustanovených v Zákonníku práce:
   

  • suma stravného pre   časové  pásmo 5  až 12 hodín trvania pracovnej cesty sa stanovuje 7,80 € 
  • maximálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie  4,29  (55 % zo sumy 7,80
  • minimálna hodnota  stravovacej poukážky v sume  5,85  €  (75 % z 7,80 €) 
  • minimálny príspevok zamestnávateľa   na stravovanie, 3,22  €  (55 % z 5,85 €) 

 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti pre rok 2023  
 

 

Personalistika a mzdy - verzia 9.180 SP2

L

Ročné zúčtovanie dane z príjmu .
 • aktualizované Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
 

Personalistika a mzdy - verzia 9.180 SP1

L

Ročné zúčtovanie dane z príjmu .
 • do formulára pre spracovanie ročného zúčtovania dane bola pridaná záložka s pomocným výpočtom ročného daňového bonusu zamestnanca - video - postup spracovania ročného zúčtovania.
 • aktualizované Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
  O
 • Oprava výpočtu  minimálneho poistného  zamestnanca.

Personalistika a mzdy - verzia 9.18000

L

 • Aktualizované mzdové veličiny pre rok 2023
 • Aktualizované menu pre spracovanie ročného zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2022 a tlačivo Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
 • Zapracované zmeny pri spracovaní a vykazovaní odvodov  na sociálne poistenie .
 • Aktualizované  Výkazy poistného a príspevkov (VP) a Mesačného výkazu poistného a príspevkov (MV)  k 1. 1. 2023.  Do prílohy výkazov  doplnený údaj  o počet hodín 
 • S účinnosťou od 1. januára 2023 sa pri platení preddavkov na zdravotné poistné uplatňuje inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca. Minimálny preddavok na poistné sa uplatní za obdobie od  januára 2023.  Poistné a preddavok na poistné musia byť najmenej vo výške poistného a preddavku na poistné, ktoré by platil v súčte zamestnanec a zamestnávateľ zamestnanca vo výške životného minima, určeného pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.  
  V prípade, ak je zamestnanec zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, alebo ak je zároveň SZČO, môže si uplatniť výnimku z uplatňovania minimálneho preddavku (minimálne poistné sa u neho potom zohľadní až v ročnom zúčtovaní poistného). O uplatnení výnimky zamestnanec informuje zamestnávateľa predložením oznámenia . Tlačivo určené k uplatneniu výnimky je zabudované do programu v  menu Personalistika -  evidencia zamestnancov - tlač dokladov (hnedá tlačiareň ) - oznámenie - zdravotné poistenie. 

  

Personalistika a mzdy - verzia 9.17011a

L

 • Aktualizované tlačivo  pre Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022
 • Aktualizované tlačivo P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2022.

  


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky