Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.180 SP2

L

Ročné zúčtovanie dane z príjmu .
 • aktualizované Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
 

Personalistika a mzdy - verzia 9.180 SP1

L

Ročné zúčtovanie dane z príjmu .
 • do formulára pre spracovanie ročného zúčtovania dane bola pridaná záložka s pomocným výpočtom ročného daňového bonusu zamestnanca - video - postup spracovania ročného zúčtovania.
 • aktualizované Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
  O
 • Oprava výpočtu  minimálneho poistného  zamestnanca.

Personalistika a mzdy - verzia 9.18000

L

 • Aktualizované mzdové veličiny pre rok 2023
 • Aktualizované menu pre spracovanie ročného zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2022 a tlačivo Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
 • Zapracované zmeny pri spracovaní a vykazovaní odvodov  na sociálne poistenie .
 • Aktualizované  Výkazy poistného a príspevkov (VP) a Mesačného výkazu poistného a príspevkov (MV)  k 1. 1. 2023.  Do prílohy výkazov  doplnený údaj  o počet hodín 
 • S účinnosťou od 1. januára 2023 sa pri platení preddavkov na zdravotné poistné uplatňuje inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca. Minimálny preddavok na poistné sa uplatní za obdobie od  januára 2023.  Poistné a preddavok na poistné musia byť najmenej vo výške poistného a preddavku na poistné, ktoré by platil v súčte zamestnanec a zamestnávateľ zamestnanca vo výške životného minima, určeného pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.  
  V prípade, ak je zamestnanec zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, alebo ak je zároveň SZČO, môže si uplatniť výnimku z uplatňovania minimálneho preddavku (minimálne poistné sa u neho potom zohľadní až v ročnom zúčtovaní poistného). O uplatnení výnimky zamestnanec informuje zamestnávateľa predložením oznámenia . Tlačivo určené k uplatneniu výnimky je zabudované do programu v  menu Personalistika -  evidencia zamestnancov - tlač dokladov (hnedá tlačiareň ) - oznámenie - zdravotné poistenie. 

  

Personalistika a mzdy - verzia 9.17011a

L

 • Aktualizované tlačivo  pre Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022
 • Aktualizované tlačivo P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2022.

  

Personalistika a mzdy - verzia 9.17010

L

Od 1.1.2023 vstupuje do účinnosti príslušná časť zákona č. 317/2018 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. 
 
Odvodová odpočítateľná položka (OOP) pre DoBPŠ a dohody dôchodcov
 
Od 1.1.2023 sa nahrádza forma  dohôd  „dohodári s uplatnenou výnimkou podľa § 227a zákona“,  využívaná študentmi a dôchodcami odvodovou odpočítateľnou položkou (OOP) vo výške 200 €   Na rozdiel od odvodovej výnimky v roku 2022, ak sa z dohody od r. 2023 uplatňuje OOP, tak :
 • dohodár  bude dôchodkovo poistený po celú dobu trvania právneho vzťahu, a to aj v prípade, že jeho príjem v mesiaci bude nižší ako 200 €. Ak príjem bude nižší ako 200 €, vymeriavací základ na starobné , invalidné poistenie a RFS bude nulový.
  • Študent, ktorý pracuje na základe DoBPŠ a dôchodcovia, ktorí pracujú na DoPČ alebo DoVP, ktorí si k 31. decembru 2022 uplatňujú odvodovú úľavu a chcú si uplatňovať úľavu vo forme OOP od 1. januára 2023 musia svojho zamestnávateľa písomne informovať o uplatnení OOP v decembri 2022. Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni uplatnenie a ukončenie uplatňovania práva OOP zamestnancom najneskôr v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni,  v ktorom zamestnanec písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení OOP a o skončení uplatňovania OOP.
   Po 1.1.2023 zamestnávatelia  budú sledovať uplatnenie OOP v registri, ktorý bude viesť Sociálna poisťovňa . Zamestnávateľ bude mať povinnosť oznámiť pobočke uplatnenie a ukončenie uplatňovania práva dohodára na OOP a to najneskôr v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom dohodár písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení/ukončení uplatňovania OOP. V priebehu trvania dohody nebude dochádzať k vzniku/zániku dôchodkového poistenia v závislosti od príjmu a uplatňovania OP.

  • Dohody platné od 1.1.2023  -  pri prihlasovaní nových dohôd, ktoré sa začnú po 31.12.2022, bez ohľadu na uplatňovanie OOP a bez ohľadu na výšku príjmu, sa v RLFO uvedie typ  dohody : 
   • dohody o brigádnickej práci študentov :
                typ 7 - s pravidelným príjmom
                typ 8 - s nepravidelným príjmom
   • dohody o vykonaní práce   :       
                typ 3 - s pravidelným príjmom
                typ 4 - s nepravidelným príjmom
   • dohody o pracovnej činnosti :         
              typ 5 - s pravidelným príjmom
              typ 6 - s nepravidelným príjmom
   • dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce : - typ 23  (vždy)
   • (Typy 9,10,33,44,55,66 sú od 1.1.2023 zrušené ) 

    Ak dohodar oznámil uplatňovanie OOP, zamestnávateľ pri prihlasovaní v RLFO - oddiel 7 uvedie aj dátum oznámenia uplatňovania OOP. Lehota na prihlásenie dohody do SP je najneskôr v deň začatia dohody, pred začatím vykonávania práce, ale dátum oznámenia OOP je najneskôr v nasledujúci deň po oznámení, pričom nie je možné oznámiť uplatnenie OOP skôr, ako je podaný RLFO prihláška.

  • Do programu v menu Personalistika - Pracovné pomery zamestnancov  boli  pridané polia pre zápis údajov pre uplatnenie OOP.   V prípade DoBPŠ a dohôd  dôchodcov začatých v roku 2022 a pokračujúcich do rok 2023 ktorí v roku 2022 uplatňovali výnimku podľa § 227a zákona (odpočítanie 200 EUR z  vymeriavacieho základu na SP a IP je možné k 01.01.2023 doprihlásiť  na dôchodkové poistenie prostredníctvom RLFO typu :

    11 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem

   12 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem

   19 – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem

   20 – DoVP len na dôchodkové poistenie – nepravidelný príjem

   21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem

   22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem

   V prípade, že zamestnávateľ prihlasuje študenta alebo dôchodcu v právnom vzťahu na základe príslušnej dohody na povinné dôchodkové poistenie od 1. januára 2023 a zároveň si takýto zamestnanec uplatňuje OOP od 1. januára 2023, zamestnávateľ si môže uvedené povinnosti splniť naraz prostredníctvom jedného tlačiva RFLO-prihláška.  

   Doprihlásiť dohodárov a oznámiť uplatnenia OOP od 1.1. 2023 v prostredí SW BWPAM :

   - v Menu Personalistika evidencia pracovných pomerov - zapíšte dátum oznámenia uplatnenia OOP a vyznačte predvoľbu RLFO - Soc. poisťovňa - doprihlásenie na DP k 1.1.2023.   Pri uložení záznamu program vygeneruje  a uloží do evidencie RLFO prihlášku

    -v Menu Personalistika evidencia pracovných pomerov - využite možnosť hromadného spracovanie RLFO pre doprihlásenie na SP a uplatnenia OOP  od 1.1.2023. 
       - vyznačte záznamy k spracovaniu
       - kliknite na spínač Dohody bez DP pokračujúce v roku 2023 - prihlásenie na DP a OOP 
       - po zobrazení okna pre spracovanie zadajte dátum oznámenia uplatnenia a potvrďte spínač Generuj
       - vygenerované RLFO budú pridané do Evidencie RLFO

  • Právo študenta pracujúceho na základe DoBPŠ alebo dôchodcu s vymedzeným druhom dôchodku v právnom vzťahu na DoPČ alebo DoVP uplatniť si výnimku z postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem nepresiahne sumu 200 eur, zaniká 31. decembra 2022

Zber analytických údajov

- Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa zhromažďovať údaje potrebné na hodnotenie vývoja hospodárenia Slovenskej republiky, tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík (ďalej len „analytické údaje“) vo vlastnom informačnom systéme.
 • Od 1. januára 2023  bude zamestnávateľ povinný:
  • viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca
  • oznámiť Sociálnej poisťovni súčasne s plnením povinnosti podľa písmen b) (prihlásiť/odhlásiť zamestnanca na sociálne poistenie) a f) (predkladanie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) údaje z evidencie analytických údajov zamestnanca evidovaných v čase oznámenia.

 •  Evidencia analytických údajov   obsahuje :
  •  číselný kód miesta výkonu práce  [6 čísel] . Uvedie sa číselný kód dohodnutého miesta (obec/mesto) výkonu práce podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 61/2011 Z. z.
  • Pokiaľ je miesto výkonu práce:

   a)            v dvoch alebo viac obciach /mestách, uveďte číselný kód obce/mesta, kde prevláda výkon práce

   b)           určené ako okres alebo kraj, uveďte číselný kód okresu alebo kraja

   c)            v dvoch alebo viac okresoch alebo krajoch, uveďte číselný kód okresu alebo kraja, kde prevláda výkon práce.

   d)           celé územie Slovenskej republiky, uvedie sa číselný kód 500000

   e)           mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa číselný kód 999999

   f)            mimo územia Slovenskej republiky a zároveň aj na území Slovenskej republiky uvedie sa kód, kde prevláda výkon práce (ak prevláda výkon práce v Slovenskej republike,

   postupuje sa podľa úvodného ustanovenia, resp. písmen a) až f)

   Pokiaľ miesto výkonu práce nie je možné určiť, uveďte sa číselný kód 900000  • dohodnutý rozsah pracovného času [5 znakov] (číslice plus desatinná čiarka)  . Uveďte dohodnutý rozsah týždenného pracovného času, vyplývajúceho z právneho vzťahu, ktorým je napr. pracovná zmluva. Pokiaľ rozsah pracovného času nie je určený (napr. DoVP), uveďte číselný kód 99,99.0

  • číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce  [7 čísel] - : Uveďte číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 449/2020 Z. z. , Pokiaľ sa číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce vo vyhláške nenachádza, uveďte číselný kód 9999999.

   Evidencia analytických údajov je v programe pridaná k údajom pracovnej zmluvy.  Pri zmene analytických údajoch v okne pracovný pomer je možné  generovať RLFO typu zmena  .   RLFO budú zapísane do evidencie RLFO pripravené na zaslanie do Sociálnej poisťovne.  Zmeny analytických hodnôt bude program evidovať a ďalej spracovávať.   Pri zápise údajovo  druhu práce a mieste výkonu sú prístupné číselníky .  Údaje o druhu práce a mieste výkonu je možné definovať v menu Číselníky - Základné nastavenie a pri zápise pracovného pomeru prenášať DoubleClikom.
          Na mesačnom výkaze/výkaze poistného pri každom podaní výkazu (pri mesačnom výkaze je to mesačná periodicita) údaj  : počet hodín, ktorý zodpovedá zúčtovanému vymeriavaciemu základu za kalendárny mesiac  [5 znakov]
 
 
Novela Zákonníka práce umožní uzatvárať nový typ dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

 • S účinnosťou od 1. januára 2023 v zmysle novely Zákonníka práce (č. 248/2022 Z. z. zo dňa 15.06.2022)  bude možné na sezónne práce (presne špecifikované v prílohe č. 1b k Zákonníku práce)  uzatvárať osobitný typ dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Sezónne práce je možné v zmysle Zákonníka práce vykonávať na základe:

  • pracovnej zmluvy, kedy vzniká medzi zamestnávateľom a zamestnancom pracovný pomer alebo
  • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

  V prípade sezónnych prác, ak sú vykonávané na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej na určitú dobu je možné ďalšie predĺženie (t. j. viac ako dvakrát) alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky.

  Sezónne práce je možné vykonávať aj na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

  Podmienka výnimočnosti v zmysle predchádzajúcej vety sa v zmysle novely Zákonníka práce od 01.01.2023 nevzťahuje na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce osobitne upravenej v § 228a ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

  Takúto dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce možno od 01.01.2023 uzatvoriť a vykonávať na jej základe pracovnú činnosť v rozsahu najviac 520 hodín v kalendárnom roku, ak ide o výkon sezónnej práce podľa prílohy č. 1b k Zákonníku práce./p>

  • sa do rozsahu pracovnej činnosti započítava aj pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce,
  • priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín.

  Dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce možno uzatvoriť najviac na 8 mesiacov.

  Do programu bol pridaný typ pracovného pomeru -  dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce : - typ 23 . 


  Stravovanie zamestnancov-vzhľadom na vyplácanie príspevkov pred začatím mesačného obdobia je vyplatenie záloh na stravné pre obdobie 01/2023 umožnené v menu Mesačné spracovanie - stravné v období 12 / 2022.  Pozor na vyplácanie príspevkov spätne (výdavky nebudú daňovo uznané) ani v roku 2023 

Personalistika a mzdy - verzia 9.17009

L
 • Používatelia systému BWSOFT ktorí používajú ku komunikácii s Finančnou správou aplikáciu eDane/Java zaregistrovali správu že Finančná správa spustila k 2.11.2022 do prevádzky novú verziu tejto aplikácie.  Program pri volaní aplikácie Edane vyhodnotí verziu a ponúkne inštaláciu novej verzie a inštaláciu špeciálnej aplikácie D.Launcher v2. V programe bolo upravený spôsob volania aplikácie eDane/Java.   Inštalačný balíček na stiahnutie je dostupný na portáli Finančnej správy SR.   V  príručke  Pouzivatelska_prirucka_eDANE_java.pdf     nájdete popis k obsluhe aplikácie.
 • Používatelia ktorí podpisujú dokumenty Kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) potrebujú nainštalovať  aplikácie podľa pokynov na stránke  https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie .   Ministerstvo vnútra sprístupnilo novú verziu aplikácie eID klient, ktorá upozorňuje používateľov elektronických občianskych preukazov,  že najneskôr v posledný deň tohto roka im budú zrušené platné kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis. Týka sa to len držiteľov občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021. Od 21. júna 2021 totiž ministerstvo vnútra vydáva občianske preukazy /a  povolenia na pobyt cudzinca/ s novým čipom.  Dovtedajšiemu čipu /Smart Card Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 version V1.0./ totiž v júni 2021 skončila 5-ročná certifikácia ako kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis. Na základe rozhodnutia NBÚ ich však na elektronické podpisovanie možno používať do 31. decembra 2022. Po tomto dátume už nebude možné týmto občianskym preukazom vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis.

 • Zapracovanie častí zmien v súvislosti s zmenami  Zákonníka práce a niektorých ďalších zákonov  s účinnosťou k  1. novembru 2022.

   

 • Zmena v § 166 ods. 1  Zákonníka práce : V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa  patrí mužovi odo dňa  narodenia dieťaťa  rodičovská otcovská  dovolenka v  rovnakom trvaní  rozsahu 28 týždňov ,    ak osamelému   sa mužovi   stará v trvaní 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou  o narodené  dieťa dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov.   
  Ak otec spĺňa podmienky určené podľa zákona o sociálnom poistení, tak má po pôrode dieťaťa nárok na Otcovské ... Otcovské  je nový typ dávky materské, ktoré sa poskytuje otcovi z dôvodu starostlivosti o svoje dieťa maximálne 2 týždne v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa.
  Do programu BWPAM bolo pridané mzdové zložky :

611  - Otcovské ( materské otca ) - dávka nemocenského poistenia - eviduje sa v menu Mesačné spracovanie - PN
711 -  Otcovská dovolenka  § 166  ods. 1  Zákonníka práce  -  eviduje  sa v menu Personalistika  - Mzdové údaje
712  - Rodičovská dovolenka  § 166  ods. 2  Zákonníka práce  -  eviduje  sa v menu Personalistika  - Mzdové údaje     

Personalistika a mzdy - verzia 9.17008

 
L
 • Zmena sadzieb príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov k 1.9.2022 v zmysle Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky281/2022 Z. z. o sumách stravného poskytovaných za podmienok ustanovených v Zákonníku práce.

  • príspevok na stravovanie vo výške najmenej 55 % z ceny jedla, najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín, maximálne do výšky 3,52 € .
  • minimálny príspevok zamestnávateľa   na stravovanie, od 1. septembra 2022 je minimálna výška príspevku 2,64 €.
  • minimálna hodnota  stravovacej poukážky v sume 4,80 € 
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti pre rok 2022  ( "POT39_5v22júl-december")  v súvislosti so zmenou výpočtu daňového bonusu od 1.7.2022

 • Aktualizácia štatistického výkazu  "Práca 2-04" - pridané  nové predlohy tlačovej zostavy 

  • Práca/A 2-04 - Štvrťročný výkaz o práci v nepodnikateľských subjektoch
  • Práca/B 2-04 - Štvrťročný výkaz o práci produkčných odvetví v malých podnikoch.

Personalistika a mzdy - verzia 9.17007

 
L
 • K 1. júlu 2022 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2022 Z. z.  Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 234,42 € mesačne.
 • Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 do 31.12.2022. Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti,  môže uplatňovať daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo

  • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.

  Pre obdobie od 1. 7. 2022  je možné počítať daňový bonus spôsobom platným pred 1. 7.2022, ak je to pre daňovníka výhodnejšie. Zamestnávateľ pri priznaní daňového bonusu za mesiace júl až december 2022 musí postupovať vždy tak
  , aby zamestnancovi priznal vyšší nárok na daňový bonus. Po vykonaní ročného zúčtovania (pri podaní daňového priznania) sa nárok opätovne prepočíta a priznaná bude vyššia suma.

  S účinnosťou od 1. júla 2022 sa podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy neuplatňuje, ale zavádza sa obmedzenie sumy daňového bonusu do zákonom stanovenej výšky základu dane v závislosti od počtu detí. Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu.

 •  programe BWPAM bol zakomponovaný výpočet daňového bonusu podľa legislatívy platnej od 1.7.2022 v rozsahu :

  • v časti personalistika - údaje o deťoch -  doplnenie vstupného poľa pre zápis informácie po poberaní dotácie na stravovanie

  • v časti spracovanie miezd bol upravený výpočet daňového  bonusu - program  vypočíta výšku daňového bonusu podľa legislatívy platnej pred 1.7.2022 a podľa legislatívy platnej od 1.7.2022. Následne program vyplatí bonus  výhodnejší pre daňovníka. V menu Mesačné spracovanie vo formulári Spracovanie mzdy - v záložke dane - spínač  zobrazí podrobnosti výpočtu daňového bonusu

  • v menu Mesačné spracovanie -Daňový bonus zobrazí prehľad vyplácaných bonusov. V menu je možné zobraziť evidenciu za aktuálny mesiac alebo za všetky mesiace v kalendárnom roku. prostredníctvom spínača je možné vytlačiť výpis z evidencie zamestnanca.


 • Zamestnávanie cudzincov - 
  (štátny príslušník tretej krajiny a občan členského štátu Európskej únie) - V programe boli aktualizované formuláre Informačných kariet  pre oznamovanie začiatku a skončenia zamestnania cudzinca. Štátneho príslušníka EU alebo tretej krajiny  oznamuje zamestnávateľ úradu práce predložením príslušného formulára informačnej karty a pre skončenie do 7 pracovných dní od nástupu a do 7 pracovných dní od skončenia zamestnania, resp. vyslania.

   www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky