Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.14004

L
 • Zmeny pri oslobodení 13. a 14. platu od dane z príjmov v roku 2019 - s účinnosťou od 1.3.2019 sa mení § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov, a to nasledovne:
  Pre oslobodenie poskytnutej sumy peňažného plnenia tzv. 13. platu vo výške nepresahujúcej 500 € už zamestnávateľ nemusí splniť podmienku vyplatenia tohto peňažného plnenia vo výške najmenej priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Od 1.3.2019 sa táto podmienka mení a jej znenie je nasledovné: suma peňažného plnenia vyplatená v termíne, t.j. mesiac jún príslušného kalendárneho roka, najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie, je najmenej vo výške 500 € od jedného zamestnávateľa. Uvedené znamená, že zamestnávateľ už nemusí poskytnúť 13. plat vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ale najmenej vo výške 500 €.( videonávod : www.bwsoft.sk/video/pam/p13p14d.avi )
N
 • Menu Mesačné spracovanie - výpočet mzdy  - položka mzdy typu základná mzdy je možné upraviť tarifu pre výpočet nadčasovej mzdy
 • Menu Mesačné spracovanie - tlač výplatných pások  
  • pridanie formulára výplatnej pásky s možnosťou  zobrazenie nákladových položiek
  • v tlačových formulároch výplatných pások podľa zložiek mzdy bolo rozšírené polo popis príjmovej zložky mzdy
  • v tlačových formulároch výplatných pások podľa zložiek mzdy bolo pri položkách príplatky ku mzde doplnená informácia o sadzbe 
 • Úprava zobrazenia programu na monitore s HD rozlíšením na počítačoch s operačným systémom WIN 8 a WIN 10 (napr. rozlíšenie 1920 x 1080) u ktorých užívateľ zmenil zobrazenia textu a aplikácii (zväčšil písmena a ikony na hlavnej ploche). Od verzie 9.13 boi u takto nastavených monitorov zmenené rozlíšenie - program prepol písmo na príliš malé. Toto riešenie bolo nutné z dôvodu zabezpečenia správnosti tlače. Od verzie 9.1404 program ponechá rozlíšenie definované užívateľom a tlačové úlohy budú spracovávané novým spôsobom.
O
 • Menu Mesačné spracovanie - výpočet mzdy  - daňový bonus po 1.4.2019 oprava chybnej informácie o počte detí

Personalistika a mzdy - verzia 9.14003

O
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2018  - oprava chyby pri generovaní dátového súboru .

Personalistika a mzdy - verzia 9.14002

L
 • Aktualizovaný export  Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 
 • Aktualizované  - P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2018 -  doplnený riadok 13 -. Úhrnná suma nepeňažného plnenia na ubytovanie poskytnutého v zdaňovacom období 2018, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. p) a § 52zu zákona (najviac 60 € mesačne)V zmysle usmernenia finančnej správy  sú za rok 2018 akceptované všetky tri tlačivá potvrdenia. 
N
 • Menu Výstupy- Rekapitulácia pracovnoprávných náhrad - úprava a rozšírenie 
O
 • Oprava  - v zostave rekapitulácia sa nezobrazovala položka Odstupné

Personalistika a mzdy - verzia 9.14001

L
 • Doplnenie tlačív  pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 
 • Aktualizované tlačivá Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov  na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona  o dani z príjmov a Vyhlásenia
 • Aktualizované  Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2018
 • Aktualizované Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za rok 2019
 • Aktualizované tlačivo INFORMAČNÁ KARTA o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo  o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce občana EÚ a tlačivo INFORMAČNÁ KARTA o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo  o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce občana tretej krajiny
 • P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2019

N

 • Menu Mesačné spracovanie -  Výpočet mzdy  umožňuje zamestnávateľovi hromadne prihlásiť do Sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie  zamestnanca pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dôchodcu pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý si na túto dohodu uplatňuje odvodovú výnimku podľa § 227a zákona o sociálnom poistení a presiahol sumu 200 EUR.
  Prostredníctvom tohto menu je možné po spracovaní miezd hromadne vygenerovať RLFO s prihlásením / ohlásením na dôchodkové poistenie  . Registračné listy budú uložené v menu personalistika - Evidencia registračných listov.  Formulár pre zasielanie RLFO do Sociálnej poisťovne prostreníctvom EZU  otvára spínač  Export EZU v evidencii registračných listov.

Personalistika a mzdy - verzia 9.14000

 • Minimálna mzda - nariadením vlády číslo 300/2018 sa ustanovuje výška 520 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie od 1. 1. 2019 je stanovený na 6 678,00 eur (okrem úrazového poistenia) .
 • Zdravotné poistenie zamestnanci -odvodová odpočítateľná položka zostáva max. 380 EUR/mesiac pri príjme  do 380 EUR / mesiac. Pri príjme od 380 EUR/mesiac do 570 EUR/mesiac sa znižuje 

  o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 EUR. Pri príjme od 570 EUR  je nulová.
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2019 : 3937,35 EUR ročne a 328,11 EUR mesačne. Hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov je 36 256,37 EUR ročne.
 • Daňový bonus na dieťa v roku 2019 je  suma 22,17 EUR / dieťa mesačne. Za celý rok 2019 je to 266,04 EUR /jedno dieťa.
  Od 1.4.2019 sa daňový bonus zvyšuje na sumu 44,34 EUR/ dieťa vo veku do 6 rokov mesačne. Zvýšený daňový bonus ude poslednýkrát uplatnený v kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku.
 • Pre žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov zostáva od 1. januára 2019 hranica zárobku, do ktorej nebudú platiť odvody 200 eur.
 • Zamestnanci ktorí nastúpia do práce v roku 2019 uplatňujúci si odvodovú úľavu nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 639,18 EUR mesačne. Zamestnanci ktorých pracovný pomervznikol pred rokom 2019 nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 611,04  EUR mesačne .
 • Maximálny vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je stanovený na 62,7287 EUR. Maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je stanovený na 62,7288 EUR
 • Upravené tlačivá  pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 
 • V číselníku Mzdové zložky pola pridaná položka 506 - Príspevok na rekreáciu.  Príspevok vo výške 55% preukázaných výdavkov, najviac suma 275 eur za rok 2019 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvótne kráti.

 • P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2019

N

 • Menu Uzávieka roka - Úprava minimálnych miezd -   bola rozšíená možnosť  definovania okruhu mzdových zložiek ktorých sa problematika týka

Personalistika a mzdy - verzia 9.13006

L

 • doplnené P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2018
 • do plánovacieho kalendára bol pridaný  jednorazový štátny sviatok 30. október 2018  v zmysle novely Zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch,

Personalistika a mzdy - verzia 9.13005

L

 • Odvody do sociálnej posťovne -  výkazy poistného - úprava dátových súborov 

O
 • Oprava chybového hlásenia  pri  výpočte mzdy

Personalistika a mzdy - verzia 9.13004


L  

 • Od 1. júla 2018 si aj pracujúci dôchodca bude môcť uplatniť odvodovú úľavu. Výnimka sa bude týkať dôchodcu so:
 • starobným dôchodkom,
 • predčasným starobným dôchodkom,
 • invalidným dôchodkom,
 • výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo
 • invalidným výsluhovým dôchodkom,
ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Tento dôchodca si bude môcť uplatniť výnimku, t. j. určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. V prípade ak príjem/priemerný mesačný príjem dohodára-dôchodcu z určenej dohody za kalendárny mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dohodár-dôchodca platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

Dohodár - dôchodca, ktorý si uplatňuje výnimku je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. 

V menu Personalistika - Pracovné pomery - zápis pracovného pomeru typ dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní prác bola pridaná predvoľba odvodová výnimka dôchodcov od 01.07.2018. Ak pri zápise nového pracovného pomeru vyznačíte predvoľbu generovať registračný list pre soc. poisťovňu a bude vyznačená predvoľba odvodová výnimka dôchodcov od 01.07.2018 program vygeneruje RLFO príslušný k aktuálnemu typu pracovného pomeru. 

Nové typy RLFO pre označenie pracovného pomeru
 • 33 - DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem (ZECD1B)
 • 44 - DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem (ZECD1NB)
 • 55 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem (ZECD2B)
 • 66 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem (ZECD2NB)
U pracovných pomerov ktoré vznikli pred 01.07.2018 je potrebné v evidencii RLFO vytvoriť registračný list pre odhlásenie dohodára z dôchodkového poistenia - podľa akruálneho typu pracovného pomeru

Nové typy RLFO pre zmenu typu pracovného pomeru
- používajú sa pre prihlásenie a odhlásenie len na dôchodkové poistenie
 • 19 – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECD1DPP)
 • 20 – DoVP len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECD1DPN)
 • 21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECD2DPP)
 • 22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECD2DPN)
Pri zápise RLFO ktorý vykonáva prihlásenie, odhlásenie alebo storno prihlášky len na dôchodkové poistenie bude v zázname o pracovnom pomere upravený typ pracovného pomeru a predvoľba odvodová výnimka dôchodcov od 01.07.2018

Do programu - menu Personalistika-Pracovné pomery - tlač dokladov (hnedá tlačiareň ) bola pridaná tlač  dokladu  čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA) 

 O
 • Oprava výpočtu výšky sociálneho fondu -  do vymeriavacieho základu za obdobie 5/2018 boli zahrnuté aj príplatky k dohodám
 


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky