Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.16003


L  
 • Koronavírus - Prvá pomoc PLUS PLUS - aktualizácia výkazov v zmysle zmien opatrení
  • Výkaz pre priznanie finančného príspevku Opatrenie č. 1 a  3A. ,  3B.        -   do výkazov bude možné zahrnúť zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru do 01.02.2021
  • Pridané spracovanie  výkazu v elektronickej forma vo formáte XML - údaje v súbore sú vo formáte požadovanom pre import výkazov v rozsahu celého dokumentu prostredníctvom služieb portálu Slovensko.sk .
 • Novelou zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov sa od 01.03.2021 rozširuje možnosť poskytovať miesto stravných lístkov finančný príspevok účelovo viazaný  na stravovanie na všetkých zamestnancov.
  V programe BWPAM - menu Mesačné spracovanie  bola  pridaná voľba Stravné určená k spracovaniu agendy súvisiacej s so spracovaním a zúčtovaním stravného pre zamestnancov.
  Voľba podľa mesiacov umožňuje :
  - na začiatku mesiaca generovať podklad pre výplatu stravného na základe údajov v personalistike a prednastavenej formy poberania príspevku na stravu a spôsobu vyplácania 
  - spracovať prevodný príkaz na úhradu finančného príspevku na stravu v elektronickej a tlačovej forme
  - po ukončení kalendárneho mesiaca spracovať zúčtovanie stravného . Pri výpočte mzdy - automatickom predspracovaní mzdy program generuje v časti príjmy  záznamy o  príspevkoch na stravné zamestnanca v časti zrážky program generuje údaj o zrazenej zálohe na stravné . V prípade prispievania prostredníctvom stravných lístkov program generuje zrážku z čistej mzdy.  - videonávod k téme stravné
 •  

Personalistika a mzdy - verzia 9.16002


L  
 • Koronavírus - Prvá pomoc PLUS  - aktualizácia výkazov v zmysle zmien opatrení
  • Výkaz pre priznanie finančného príspevku Opatrenie č. 1 a  3A. ,  3B.        -   do výkazov bude možné zahrnúť zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru do 01.02.2021
  • Pridané spracovanie  výkazu v elektronickej forma vo formáte XML - údaje v súbore sú vo formáte požadovanom pre import výkazov v rozsahu celého dokumentu prostredníctvom služieb portálu Slovensko.sk .
 • Upozornenie na chybný výpočet príspevku vo výkaze 3a za obdobie 1/2021 ktorý je ešte ku dňu 18.02.2021 aktuálny na portáli SKLOVENSKO.SK . Chybný výpočet je len  u zamestnancov kde  priemerná hodinová mzda x 0,8  menšia ako minimálna hodinová mzda  formulár stanovuje príspevok z tarify 3,333 EUR / hod ( minimálna mzda v roku 2020)  a nie z 3,58 EUR/hod  ( minimálna mzda v roku 2021)  .   Podľa posledných informácii, k odstráneniu problému by malo prísť v priebehu nasledujúcich dní.  Počkajte na opravu výkazu pre priznanie príspevku a podávajte výkaz so správnou minimálnou hodinovou sadzbou.  Ak ste výkaz  podali  zašlite po oprave formuláru  opravný výkaz.  Podľa informácii spracovateľa bude rozdiel žiadateľovi bude zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny doplatený.

Personalistika a mzdy - verzia 9.16001

 • Sociálna poisťovňa - aktualizované verzie Výkaz poistného a príspevkov (VP) a Mesačný výkazov poistného a príspevkov (MV) platné od 1.1.2021 - povinné uvádzanie IČPV pre MV je za obdobie od 01/2021 (na titulnej strane) a VP  za obdobie od 01/2021 (na titulnej strane) 
 • Upravený formulár výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2020.

Personalistika a mzdy - verzia 9.16000

 • Minimálna mzda - nariadením vlády SR číslo 324/2019 Z.z.sa na rok 2021 ustanovuje výška minimálnej mzdy 623 EUR/mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,580 eura za  hodinu 
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie od 1. 1. 2021 je stanovený na 7 644,00 EUR / mesiac (okrem úrazového poistenia) .
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2021 :  4511,43  EUR/rok a 375,95 EUR/ mesiac.
 • Hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov je 37 981,94 EUR/rok a 3 165,16 / mesiac.
 • Daňový bonus na dieťa v roku 2021 je  suma 46,44 EUR/mesačne a  557,28 EUR/ročne na dieťa do veku do 6 rokov a  23,22 EUR/mesačne a  278,64 EUR /ročne na dieťa vo veku od 6 rokov
 • Zamestnanci ktorí nastúpia do práce v roku 2021 uplatňujúci si odvodovú úľavu nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 731,64  EUR mesačne. Zamestnanci ktorých pracovný pomer vznikol pred rokom 2021 nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 678,71   EUR mesačne .
 • Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je stanovený na 71,8027 EUR. Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je stanovený na 71,8028 EUR
 • Aktualizované tlačivá  pre spracovanie ročného zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2020  :  tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania a  tlačivo  ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020
 • Aktualizované tlačivo P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2021.
 • V zmysle legislatívy bol pre rok 2021 upravený výpočet povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) na 5,25 % z vymeriavacieho základu.
 • Doplnenie  -  ak zamestnávateľom je fyzická osoba  zadajte v menu Firma  - záložka Registrácia  rodné čísle zamestnávateľa  - údaj je potrebný pre spracovanie RLFO 2021
 • Aktualizácia platných mzdových zložiek pre rok 2021

        * V menu Personalistika - ikona EVIDENCIA PRACOVNÝCH POMEROV je prístupný spínač IČPV import pre hromadný zápis údajov o Identifikačných číslach pracovných pomerov do záznamov o pracovných pomeroch .  Pri importe postupujte podľa návodu v okne pre import.

Personalistika a mzdy - verzia 9.15008


L  

 Zmena elektronických služieb Sociálnej poisťovne v zmysle zmeny zákona  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2021

Schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2021 prináša zmenu pri registrácii zamestnancov prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (RLFO). Zamestnávateľ má novú povinnosť - uvádzať a identifikovať zamestnanca pomocou identifikačného čísla právneho vzťahu (IČPV).  Ide o jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah. IČPV je zložené z 12 miestneho čísla - napríklad: 00071777074.
IČPV bude pridelené po spracovaní RLFO, prihláška a zobrazené všetkým právnym vzťahom, ktoré trvajú k 1.1.2021 alebo ktoré vzniknú od 1.1.2021

 • ide o jedinečné (nikdy neopakujúce sa) číslo pridelené konkrétnemu právnemu vzťahu po úspešnom spracovaní RLFO, prihláška: za dané RČ, typ a VS zamestnávateľa
 • už raz pridelené IČPV nie je možné prideliť inému právnemu vzťahu (nie je možné ho prenášať);
 • - o začiatku zobrazovania bude zamestnávateľ informovaný zverejnením oznamu na stránkach SES / zaslaním správy v SES /
 • - jednotlivé pridelené IČPV nebudú špeciálne oznamované formou „listu“ (papierovou alebo elektronickou formou) zamestnávateľom, ktorí so Sociálnou poisťovňou komunikujú elektronicky, 

V zmysle zavádzania zmien preberajú elektronické služby  Sociálnej poisťovne od  31.12.2020  registračné listy zamestnancov  -RLZEC (RLFO)  vo verzii 2021.  Do verzie 9.15008 SW BWPAM bolo zakomponované :

 • doplnenie dátovej štruktúry pre spracovanie registračných listov FO vo verzii 2021 
 • úprava exportu pre odosielanie RLFO vo verzii 2021 
 • doplnenie tlačiva RLFO i 2021 
 • do pracovných pomerov  a registračných listov bol pridaný údaj  : identifikačného čísla právneho vzťahu (IČPV). 
 • RLFO 2021 -  ak zamestnávateľom je fyzická osoba  zadajte v menu Firma  - záložka Registrácia  údaj  rodné čísle zamestnávateľa

Ďalšie úpravy potrebné pre spracovanie personálnej a mzdovej agendy v zmysle zákonných úprav budú zapracovávané postupne  v zmysle pokynov Sociálnej poisťovne do verzii SW BWPAM pre rok 2021.

Personalistika a mzdy - verzia 9.15007


L  
 • Koronavírus - Prvá pomoc PLUS  - aktualizácia výkazov v zmysle zmien opatrení
  • Výkaz pre priznanie finančného príspevku Opatrenie č. 1 a  3A.  - program predspracuje mesačný výkaz na základe údajov o náhradách mzdy vyplatených prostredníctvom mzdových zložiek 465, 466, 468 .  
  • Výkaz pre priznanie finančného príspevku Opatrenie č. 3B.        -  program predspracuje mesačný výkaz na základe údajov o  tržbách zamestnávateľa .  
Položky vo vygenerovanom výkaze je možné upraviť  ( napr. vymazanie záznamu o zamestnancovi  z dôvodu výpovede ). Hlavičku výkazu po úprave zoznamu zamestnancov program prepočíta.  

Výkaz je možné spracovať
 • v tlačovej forme
 • v elektronickej forme vo formáte PDF 
 • v elektronickej forme vo formáte CSV - údaje v súbore sú vo formáte požadovanom pre import pri podávaní výkazov prostredníctvom služieb portálu Slovensko.sk. Pre import dát do  výkazu rozpracovaného na portáli Slovensko.sk otvorte dátový (csv) súbor v textovom editore ( Poznámkový blok, notepad), vyznačte záznamy k spracovaniu , skopírujte dáta  ( CTRL+C  alebo voľba Kopíruj ponúkaná v Menu zobrazenom po potvrdení pravého tlačítka myši) .  Presuňte kurzor  do okna nad spínačom IMPORT  rozpracovanom výkaze a vložte údaje   ( CTRL+V  alebo voľba Vložiť ponúkaná v Menu zobrazenom po potvrdení pravého tlačítka myši)
 • v elektronickej forme XLS - Excel ( pre účely ďalšieho spracovania). 
O

Personalistika a mzdy - verzia 9.15006


V  
 • v časti mesačné spracovanie - výkazy odvodov na DDS
 • v časti mesačné spracovanie - príprava mzdy - zámena zadávania druhu neprítomnosti zápisom kódu mzdovej zložky alebo výberom z čísleníka 

L  
 • zmena sumy životného minima  

O
 • v časti mesačné spracovanie - výkazy odvodov na DDS
 • vykazovanie poistného na zdravotné poistenie -  do zdravotnej poisťovne prihlásený len jeden zamestnanec a mal nulový príjem program neponúkal vytvorenie výkazu
 • sledovanie veku dieťaťa pri výplate daňového bónusu - program od verzie 9.150 nazabraňoval vyplatenie daňového bonusu po dovŕšení veku 25 rokov

Personalistika a mzdy - verzia 9.15006 (2)


V  
 • v časti mesačné spracovanie - výkazy odvodov na DDS
 • v časti mesačné spracovanie - príprava mzdy - zámena zadávania druhu neprítomnosti zápisom kódu mzdovej zložky alebo výberom z čísleníka 

L  
 • zmena sumy životného minima  

O
 • v časti mesačné spracovanie - výkazy odvodov na DDS
 • vykazovanie poistného na zdravotné poistenie -  do zdravotnej poisťovne prihlásený len jeden zamestnanec a mal nulový príjem program neponúkal vytvorenie výkazu
 • sledovanie veku dieťaťa pri výplate daňového bónusu - program od verzie 9.150 nazabraňoval vyplatenie daňového bonusu po dovŕšení veku 25 rokov


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky