Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.15002


L  
 • Príslušníci obecnej polície budú od 1. apríla 2020 počas trvania pracovného pomeru odvádzať poistné vo výške troch percent z ich vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) do Sociálnej poisťovne  do osobitného fondu, ktorý bude určený na výplatu príspevkov pre obecných policajtov.  Z tohto dôvodu Sociálnej poisťovňa  upravila tlačivá a schémy pre elektronickú komunikáciu Registračných listov fyzickej osoby (RLFO)
 • Úprava rekapitulácie pracovnoprávnych náhrad vyplatených zamestnávateľom V  zmysle Zákonníka práce 
 • Do programu bola pridaná mzdová zložka 601 - Nemocenské v karanténe . Zložka 601 bude ponúkaná pri spracovaní PN u zamestnancov umiestnených v povinnej karanéne. U tohto druhu PN bude zamestnancovi vyplácať nemocenskú dávku sociálna poisťovňa od 1. dňa práceneschopnosti
 • OČR u zamestnancov z dôvodu zatvorenia škôl a predškolských zariadení - bude spracovávané štandardným spôsobom.  

O
 • tlač do PD,  zobrazenie tlačového výstupu  - oprava nefunkčných spínačov 

Personalistika a mzdy - verzia 9.15000

 • Minimálna mzda - nariadením vlády SR číslo 324/2019 Z.z.sa na rok 2020 ustanovuje výška minimálnej mzdy 580 EUR/mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie od 1. 1. 2019 je stanovený na 7 091,00 EUR / mesiac (okrem úrazového poistenia) .
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2020 : 4414,20 EUR/rok a 367,85 EUR/ mesiac.
 • Hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov je 37 163,36 EUR/rok a 3096.95 / mesiac.
 • Daňový bonus na dieťa v roku 2020 je  suma 45,44 EUR/mesačne a  545,28 EUR/ročne na dieťa do veku do 6 rokov a  22,72 EUR/mesačne a  272,64 EUR /ročne na dieťa vo veku od 6 rokov
 • Zamestnanci ktorí nastúpia do práce v roku 2020 uplatňujúci si odvodovú úľavu nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 678,71 EUR mesačne. Zamestnanci ktorých pracovný pomer vznikol pred rokom 2020 nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 639,18  EUR mesačne .
 • Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je stanovený na 66,6082 EUR. Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je stanovený na 66,6083 EUR
 • Upravené tlačivá  pre spracovanie ročného zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2019
 • V číselníku Mzdové zložky pola pridaná položka 507 - Príspevok na rekreáciu  za predchádzajúci kalendárny rok.  
 • V číselníku Mzdové zložky pola pridaná položka 508 - Príspevok na športovú činnosť dieťata (§ 152b Zákonníka práce) . Príspevok vo výške 55% oprávnených výdavkov, najviac suma 275 EUR/ rok 2020 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvótne kráti.
 • Aktualizované tlačivo P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2020
 • Aktualizované tlačivo V Y H L Á S E N I E na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Upravený výpočet  preddavku dane z príjmu zamestnanca - preddavok sa od roku 2020 zaokrúhľuje matematicky na 2 desatinné miesta
 • V zmysle legislatívy bol pre rok 2020 upravený výpočet povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) na 5 % z vymeriavacieho základu.
 • Základná výmera dovolenky zamestnanca  ( § 103 Zákonníka práce ) , ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov. Nárok na dovolenku  je možné upraviť  v menu personalistika - pracovné pomery.


O
 • Oprava dokladu Prehľad o zrazených a odvedených prddavkov na daň  - údaj v riadku 0 - od zúčtovaných  a vyplatené príjmov nebobola odpočítaná suma 13. platu ( zložka 183  v mesiaci máj ) a 14. platu ( zložka 184  v mesiaci november )  oslobodená od dane z príjmov.  Pred spracovaním ročného hlásenia je potrebné v aktuálnej verzii vygenerovať opravný prehľad .
 • Oprava dokladu Potvrdenie o  zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti   - údaj v riadku 01-Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov  - nebobola odpočítaná suma 13. platu ( zložka 183  v mesiaci máj ) a 14. platu ( zložka 184  v mesiaci november )  oslobodená od dane z príjmov. 

Personalistika a mzdy - verzia 9.14006

O
 • Oprava výpočtu odvodu poistného na sociálne poistenie pri vyplácaní zložky 184 - Odmena za prácu počas vianočných sviatkov  14. plat         

Personalistika a mzdy - verzia 9.14005

N
 • štatistické výkazy TREXIMA upravený výkaz Práca 1-04
 • štatistické výkazy TREXIMA doplnený výkaz Práca 1-01
O
 • Tlačové výstupy do PDF - chyby v tlačovom výstupe

Personalistika a mzdy - verzia 9.14004

L
 • Zmeny pri oslobodení 13. a 14. platu od dane z príjmov v roku 2019 - s účinnosťou od 1.3.2019 sa mení § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov, a to nasledovne:
  Pre oslobodenie poskytnutej sumy peňažného plnenia tzv. 13. platu vo výške nepresahujúcej 500 € už zamestnávateľ nemusí splniť podmienku vyplatenia tohto peňažného plnenia vo výške najmenej priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Od 1.3.2019 sa táto podmienka mení a jej znenie je nasledovné: suma peňažného plnenia vyplatená v termíne, t.j. mesiac jún príslušného kalendárneho roka, najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie, je najmenej vo výške 500 € od jedného zamestnávateľa. Uvedené znamená, že zamestnávateľ už nemusí poskytnúť 13. plat vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ale najmenej vo výške 500 €.( videonávod : www.bwsoft.sk/video/pam/p13p14d.avi )
N
 • Menu Mesačné spracovanie - výpočet mzdy  - položka mzdy typu základná mzdy je možné upraviť tarifu pre výpočet nadčasovej mzdy
 • Menu Mesačné spracovanie - tlač výplatných pások  
  • pridanie formulára výplatnej pásky s možnosťou  zobrazenie nákladových položiek
  • v tlačových formulároch výplatných pások podľa zložiek mzdy bolo rozšírené polo popis príjmovej zložky mzdy
  • v tlačových formulároch výplatných pások podľa zložiek mzdy bolo pri položkách príplatky ku mzde doplnená informácia o sadzbe 
 • Úprava zobrazenia programu na monitore s HD rozlíšením na počítačoch s operačným systémom WIN 8 a WIN 10 (napr. rozlíšenie 1920 x 1080) u ktorých užívateľ zmenil zobrazenia textu a aplikácii (zväčšil písmena a ikony na hlavnej ploche). Od verzie 9.13 boi u takto nastavených monitorov zmenené rozlíšenie - program prepol písmo na príliš malé. Toto riešenie bolo nutné z dôvodu zabezpečenia správnosti tlače. Od verzie 9.1404 program ponechá rozlíšenie definované užívateľom a tlačové úlohy budú spracovávané novým spôsobom.
O
 • Menu Mesačné spracovanie - výpočet mzdy  - daňový bonus po 1.4.2019 oprava chybnej informácie o počte detí

Personalistika a mzdy - verzia 9.14003

O
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2018  - oprava chyby pri generovaní dátového súboru .

Personalistika a mzdy - verzia 9.14002

L
 • Aktualizovaný export  Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 
 • Aktualizované  - P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2018 -  doplnený riadok 13 -. Úhrnná suma nepeňažného plnenia na ubytovanie poskytnutého v zdaňovacom období 2018, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. p) a § 52zu zákona (najviac 60 € mesačne)V zmysle usmernenia finančnej správy  sú za rok 2018 akceptované všetky tri tlačivá potvrdenia. 
N
 • Menu Výstupy- Rekapitulácia pracovnoprávných náhrad - úprava a rozšírenie 
O
 • Oprava  - v zostave rekapitulácia sa nezobrazovala položka Odstupné

Personalistika a mzdy - verzia 9.14001

L
 • Doplnenie tlačív  pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 
 • Aktualizované tlačivá Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov  na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona  o dani z príjmov a Vyhlásenia
 • Aktualizované  Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2018
 • Aktualizované Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za rok 2019
 • Aktualizované tlačivo INFORMAČNÁ KARTA o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo  o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce občana EÚ a tlačivo INFORMAČNÁ KARTA o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo  o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce občana tretej krajiny
 • P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2019

N

 • Menu Mesačné spracovanie -  Výpočet mzdy  umožňuje zamestnávateľovi hromadne prihlásiť do Sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie  zamestnanca pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dôchodcu pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý si na túto dohodu uplatňuje odvodovú výnimku podľa § 227a zákona o sociálnom poistení a presiahol sumu 200 EUR.
  Prostredníctvom tohto menu je možné po spracovaní miezd hromadne vygenerovať RLFO s prihlásením / ohlásením na dôchodkové poistenie  . Registračné listy budú uložené v menu personalistika - Evidencia registračných listov.  Formulár pre zasielanie RLFO do Sociálnej poisťovne prostreníctvom EZU  otvára spínač  Export EZU v evidencii registračných listov.


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky