Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.13002


L  

 • Úpravy programu v súvislosti s ustanovením § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. - Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úprava týka osôb, ktoré vykonávajú zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. (ako zamestnanci) a zároveň u nich neexistuje iný dôvod pre vznik verejného zdravotného poistenia v SR (nemajú v SR trvalý pobyt, nie sú osoby samostatne zárobkovo činné, atď.). 
  • v menu  PERSONALISTIKA - PRACOVNÉ POMERY  je u zahraničných zamestnancov pridaná predvoľba :NESPĹŇA podmienky v zmysle § 3 ods. 3a  zák. 580/2004 Z.z.  pre vznik zdravotného poistenia.  
  • zamestnávatelia s väčším počtom zahraničných zamestnancov ktorí NESPĹŇAJú podmienky pre zdravotné poistenie môžu využiť v menu PERSONALISTIKA - PRACOVNÉ POMERY - spínač GENEROVANIE OZNÁMENÍ pre  hromadne generovanie Oznámení o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného a zároveň zapísať informáciu o neplatení poistného do záznamu o pracovnom pomere.
  • v menu Tlač vyhlásení, oznámení a potvrdení - záložka ZAHRANIČNÍ ZAMESTNANCI bol pridaný tlačový formulár POTVRDENIE o UZATVORENÍ PRACOVNÉHO POMERU PRE ZDRAVOTNĚ POISTENIE.
N
 • Rozšírené okno pre zápis zrážok z netta
 • v poliach pre zápis bakového spojenia v IBAN formáte bola pridaná IBAN kalkulačka  (spínač  "? IBAN")
O
 • Ročné zúčtovanie dane zamestnancov - Oprava stanovenia NČZD na daňovníka podľa § 11 u starobných dôchodcov so základom dane nad 19809 EUR

 

Personalistika a mzdy - verzia 9.13001


L  

 •  menu ročné zúčtovanie dane upravené  :
  • tlačivo pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
  • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti


Personalistika a mzdy - verzia 9.13000

 • Minimálna mzda - nariadením vlády číslo 280/2016 sa ustanovuje výška 435 eur za mesiac pre zamestnanca
 • odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,50 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie od 1. 1. 2017 je stanovený na 6 181,00 eur (okrem
 • úrazového poistenia) .
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je od 1. 1. 2017 zrušený (okrem
 • úrazového poistenia) .
 • Minimálny mesačný vymeriavací základ od 1. 1. 2017 pre sociálne a zdravotné poistenie 435 eur.
 •  Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2017 : 3 803,33 EUR ročne a 316,94 EUR mesačne. Hraničná suma
 • pre 25 % sadzbu dane z príjmov je 35 022,31 EUR ročne.
 •  Pre žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov zostáva
 • od 1. januára 2017 hranica zárobku, do ktorej nebudú platiť odvody 200 eur.
 • Zamestnanci ktorí nastúpia do práce v roku 2017 uplatňujúci si odvodovú úľavu nebudú platiť odvody na
 • sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 591,61 EUR mesačne. Zamestnanci ktorých pracovný pomer
 • vznikol pred rokom 2017 nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 574,86
 • EUR mesačne . Zamestnávateľ bude platiť odvod na úrazové a garančné poistenie
 • Maximálny vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je stanovený
 • na 58,0602 eur. Maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je stanovený na 58,0603 eur
 • Od 1. januára 2017 sú všetci zamestnávatelia (bez ohľadu na počet ich zamestnancov) povinní Sociálnej
 • poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky prostredníctvom elektronických služieb
 • Sociálnej poisťovne. Aktualizované tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2016
 • v menu Uzávierka roka - prevod na nový rok bola pridaná možnosť úpravy miezd u zamestnancov ktorých základná
 • mzda je stanovená vo výške minimálnej mzdy
 • v menu personalistika - Tlač potvrdení bola pridaná možnosť tlače Informačnej karty o vzniku/skončení
 • pracovnoprávneho vzťahu alebo o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce občana EÚ a jeho
 • rodinného príslušníka na územie SR
 • Mesačné spracovanie - do programu bola pridaná možnosť zasielania elektronickej výplatnej pásky. Výplatné
 • pásky sú generované v PDF formáte a zasielané ako príloha mailu. V programe sú zapracované funkcie pre
 • heslovanie PDF dokumentu a elektronické podpisovanie PDF dokumentu.
 • Upravený a rozšírený systém Zálohovania dát. Nová úprava umožňuje okrem zálohovania aktuálneho roku aj
 • vytvorenie záloh všetkých spracovávaných rokov v jednom dátovom súbore . Menu obnova dát umožňuje
 • obnovenie údajov za aktuálny rok ale aj obnovu dát za všetky spracovávané roky.


L  

 • - upravené tlačivo pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
 • potvrdrnie
 • informačná kartaN
 • Menu Ročné zúčtovanie dane -  úprava a  rozšírenie 
Personalistika a mzdy - verzia 9.120 SP3

O
 •  Plánovací kalendár -  sobota 30.09.2017 bola nesprávne nastavená ako pracovný deň 

Personalistika a mzdy - verzia 9.120 SP2

O
 • Oprava chybového hlásenia pri  tlači  Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 %  (3 %) zaplatenej dane

Personalistika a mzdy - verzia 9.120 SP1


L  

 • Aktualizované tlačivo P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2017
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane za rok 2016
O
 • Oprava mesačného Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov -  program do riadku 0 nezapočítal preplatky zamestnanca z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Personalistika a mzdy - verzia 9.120


L  

 • Minimálna mzda - nariadením vlády číslo 280/2016 sa ustanovuje výška  435 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a  2,50 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie od  1. 1. 2017 je stanovený na 6 181,00 eur  (okrem úrazového poistenia) .
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je od  1. 1. 2017 zrušený  (okrem úrazového poistenia) .
 • Minimálny mesačný vymeriavací základ od 1. 1. 2017  pre sociálne a zdravotné poistenie 435 eur.
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2017 : 3 803,33 EUR ročne a  316,94 EUR mesačne. Hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov je 35 022,31 EUR ročne.
 • Pre žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov zostáva od 1. januára 2017  hranica zárobku, do ktorej nebudú platiť odvody 200 eur. 
 • Zamestnanci ktorí nastúpia do práce v roku 2017 uplatňujúci si odvodovú úľavu  nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie  ak neprekročia príjem 591,61 EUR mesačne. Zamestnanci ktorých pracovný pomer vznikol pred rokom 2017 nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie  ak neprekročia príjem 574,86 EUR mesačne . Zamestnávateľ bude platiť odvod na úrazové a garančné poistenie   
 • Maximálny vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je stanovený na 58,0602 eur.  Maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je stanovený na 58,0603 eur
 • Od 1. januára 2017 sú všetci zamestnávatelia (bez ohľadu na počet ich zamestnancov) povinní Sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne. 
 • Aktualizované tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2016 
 

N
 • v menu Uzávierka roka -  prevod na nový rok bola pridaná možnosť úpravy miezd u zamestnancov ktorých základná mzda je stanovená vo výške minimálnej mzdy
 • v menu personalistika - Tlač potvrdení bola pridaná možnosť tlače Informačnej karty o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo  o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce občana EÚ a jeho rodinného príslušníka na územie SR
 • Mesačné spracovanie -  do programu bola pridaná možnosť zasielania elektronickej výplatnej pásky.  Výplatné pásky sú generované v PDF formáte a zasielané ako príloha mailu.  V programe sú zapracované funkcie pre heslovanie PDF dokumentu a elektronické podpisovanie PDF dokumentu.
 • Upravený a rozšírený systém Zálohovania dát.  Nová úprava umožňuje okrem zálohovania aktuálneho roku aj vytvorenie záloh všetkých spracovávaných rokov v jednom dátovom súbore . Menu obnova dát umožňuje obnovenie údajov za aktuálny rok ale aj obnovu dát za všetky spracovávané roky.

Personalistia a mzdy 9.111

V
  • Personalistika - do programu bolo pridané tlačivo Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť. Na tlačive preukazuje občan ( zamestnanec)  mzdu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • Tlačové výstupy -  v okne tlač ( ľavá spodná časť tlačového okna)  bola pridaná predvoľba pre možnosť zapnutia obojstranného tlačového výstupu. Predvoľba  bude zobrazená len ak zvolená tlačiareň umožňuje automatickú obojstrannú tlač.
L
 • Zdravotné poistenie - Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa na verejné zdravotné poistenie - od 01.10.2016 je možné elektronickú dávku 601 zasielať už aj vo formáte XML (doposiaľ bolo možné použiť iba formát TXT.  Do elektronickej dávky bolo pridané povinné uvádzanie  medzinárodné čísla bankového účtu (IBAN).

 • Dňa 18. júna 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súvislosti s týmto zákonom boli do programu pridané zložky mzdy
    71 -  Mzdy za prácu v zahraničí
  493 - Iné príjmy  za prácu v rámci EÚ                             


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...

Novinky