Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.17008

 
L
 • Zmena sadzieb príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov k 1.9.2022 v zmysle Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky281/2022 Z. z. o sumách stravného poskytovaných za podmienok ustanovených v Zákonníku práce.

  • príspevok na stravovanie vo výške najmenej 55 % z ceny jedla, najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín, maximálne do výšky 3,52 € .
  • minimálny príspevok zamestnávateľa   na stravovanie, od 1. septembra 2022 je minimálna výška príspevku 2,64 €.
  • minimálna hodnota  stravovacej poukážky v sume 4,80 € 
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti pre rok 2022  ( "POT39_5v22júl-december")  v súvislosti so zmenou výpočtu daňového bonusu od 1.7.2022

 • Aktualizácia štatistického výkazu  "Práca 2-04" - pridané  nové predlohy tlačovej zostavy 

  • Práca/A 2-04 - Štvrťročný výkaz o práci v nepodnikateľských subjektoch
  • Práca/B 2-04 - Štvrťročný výkaz o práci produkčných odvetví v malých podnikoch.

Personalistika a mzdy - verzia 9.17007

 
L
 • K 1. júlu 2022 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2022 Z. z.  Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 234,42 € mesačne.
 • Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 do 31.12.2022. Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti,  môže uplatňovať daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo

  • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.

  Pre obdobie od 1. 7. 2022  je možné počítať daňový bonus spôsobom platným pred 1. 7.2022, ak je to pre daňovníka výhodnejšie. Zamestnávateľ pri priznaní daňového bonusu za mesiace júl až december 2022 musí postupovať vždy tak
  , aby zamestnancovi priznal vyšší nárok na daňový bonus. Po vykonaní ročného zúčtovania (pri podaní daňového priznania) sa nárok opätovne prepočíta a priznaná bude vyššia suma.

  S účinnosťou od 1. júla 2022 sa podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy neuplatňuje, ale zavádza sa obmedzenie sumy daňového bonusu do zákonom stanovenej výšky základu dane v závislosti od počtu detí. Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu.

 •  programe BWPAM bol zakomponovaný výpočet daňového bonusu podľa legislatívy platnej od 1.7.2022 v rozsahu :

  • v časti personalistika - údaje o deťoch -  doplnenie vstupného poľa pre zápis informácie po poberaní dotácie na stravovanie

  • v časti spracovanie miezd bol upravený výpočet daňového  bonusu - program  vypočíta výšku daňového bonusu podľa legislatívy platnej pred 1.7.2022 a podľa legislatívy platnej od 1.7.2022. Následne program vyplatí bonus  výhodnejší pre daňovníka. V menu Mesačné spracovanie vo formulári Spracovanie mzdy - v záložke dane - spínač  zobrazí podrobnosti výpočtu daňového bonusu

  • v menu Mesačné spracovanie -Daňový bonus zobrazí prehľad vyplácaných bonusov. V menu je možné zobraziť evidenciu za aktuálny mesiac alebo za všetky mesiace v kalendárnom roku. prostredníctvom spínača je možné vytlačiť výpis z evidencie zamestnanca.


 • Zamestnávanie cudzincov - 
  (štátny príslušník tretej krajiny a občan členského štátu Európskej únie) - V programe boli aktualizované formuláre Informačných kariet  pre oznamovanie začiatku a skončenia zamestnania cudzinca. Štátneho príslušníka EU alebo tretej krajiny  oznamuje zamestnávateľ úradu práce predložením príslušného formulára informačnej karty a pre skončenie do 7 pracovných dní od nástupu a do 7 pracovných dní od skončenia zamestnania, resp. vyslania.

   

Personalistika a mzdy - verzia 9.17006

 
L
 • Od 1.5.2022 nadobúda účinnosť Opatrenie MPSVaR  č.116/2022 Z .z.  o sumách stravného

  Sumy stravného pre časové pásma sú :

  •  6 eur  pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  •  9 eur pre časové pásmo  nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

  Výdavky na stravovanie zamestnancov od 1.5.2022

  • minimálna  hodnota  stravovacej poukážky (gastrolístka )  : 4,50 eur
  • príspevok zamestnávateľa :   minimum 2,48  EUR ( 55 %  ceny jedla 4,50 EUR ) ,  maximum  3,30 EUR ( 55 %  ceny jedla 6 EUR )  

Personalistika a mzdy - verzia 9.17005

 
O
 • oprava elektronického spracovanie Výkazu poistného a príspevkov (VP) a Mesačného výkazu poistného a príspevkov (MV)  k 1. marcu 2022 s  účinnosťou zákona o podpore v čase skrátenej práce   kurzarbeit
 • V zmysle § 128 ods. 1 písm. g) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  platí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Zamestnanec na základe pracovnej zmluvy (dôchodca, invalidný dôchodca) neplatí poistenie v nezamestnanosti (neplatí ho ani jeho zamestnávateľ),  zamestnávateľ za tohto zamestnanca PLATÍ poistné na financovanie podpory„ kurzarbeit“ (PFP) 0,5 % z vymeriavacieho základu.  

Personalistika a mzdy - verzia 9.17003

 • Koronavírus -    Prvá pomoc  zamestnávateľom, zamestnancom  a živnostníkom  -  aktualizácia výkazu v zmysle zmien k opatrení - za mesiac  FEBRUÁR  2022 sa bude uplatňovať Prvá pomoc - výkaz 3b+
 • Doplnenie a úprava programu v súvislosti so začiatkom platnosti zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce ( kurzarbeit ), a zmene zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1. 3 2022.
 • spracovanie odvodu za zamestnávateľa  k poistnému plneniu - financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP ) v súlade so zákonom  pre pracovné pomery<
 • aktualizácia Výkazu poistného a príspevkov (VP) a Mesačného výkazu poistného a príspevkov (MV)  k 1. marcu 2022 s  účinnosťou zákona o podpore v čase skrátenej práce  ( kurzarbeit ). Do výkazov bol doplnený údaj  o poistnom na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP )

 • Stravovanie zamestnancov -doplnenie zložiek mzdy k spracovaniu nefinančných plnení
  • 497  - Nepeňažný príspevok na stravovanie  § 152            
  • 498  - Nepeňažný príspevok na stravovanie  nad rámec      
  • 510  - Nepeňažný  príspevok na stravovanie zo SF      
   • Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 .  Dňa 9. marca 2022  bola v Zbierke zákonov uverejnená  pod číslom 65/2022 Z. z novela zákona č. 67/2020 Z. z. - zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej  COVID-19  Podľa § 24ad zákona platí , ak zdaniteľné príjmy daňovníka v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane za rok 2021 nedosiahnu hranicu potrebnú pre priznanie daňového bonusu na deti (3738 eur), započítajú sa k zdaniteľným príjmom daňovníka na účel posúdenia nároku na daňový bonus na deti aj:
    • plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce,
    • platba podľa osobitného predpisu,
    • prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie podľa osobitného predpisu,
               Formulár pre spracovanie ročného zúčtovanie dane za rok 2021 bol doplnený o údaj : Príjem oslobodený od dane pre daňový bonus §24d.  Po zadaní  príjmu daňovníka na účel posúdenia nároku na daňový bonus program prepočíta údaj v riadku 9 .
 • do programu bola pridaná mzdová zložka  511 - Nepeňažné plnenie zamestnancovi  - § 5 ods. 7 písm. o).   Nepeňažné príjmy zamestnanca od 01.01.2022  oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) Zákona o dani z príjmov  (ZDP) -  nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 € za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov [§ 2 písm. i) ZDP]; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu. 

Personalistika a mzdy - verzia 9.17002

 • Koronavírus -    Prvá pomoc  zamestnávateľom, zamestnancom  a živnostníkom  -  aktualizácia výkazu v zmysle zmien k opatrení   Za mesiac JANUÁR a FEBRUÁR  2022 sa bude uplatňovať Prvá pomoc - výkaz 3b+
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom za zdaňovacie obdobie 2021

Personalistika a mzdy - verzia 9.17001

 • Nová verzia RLFO (RLZEC v 2022)   - platná od 17.11.2021 rieši problematiku   vyplývajúcu zo  Zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce „Kurzarbeit“ . Oddiel 5. RLFO - doplňujúce údaje zamestnanca -  dve doterajšie polia „Pracovný pomer“ a „Štátnozamestnanecký pomer“  boli doplnené  o  polia : „Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu“  a  „Iný právny vzťah“.  K dátumu 1.2.2022 začala Sociálna poisťovňa upozorňovať na nedostatky pri vypĺňaní údajov o type právneho vzťahu a bol zistený problém  že pri generovaní dátového súboru bol uvádzaný nesprávny kód právneho vzťahu. Problém vznikol po zaslaní chybnej schémy  RLFO - RLZEC v2022   programátorom mzdových programov.  Sociálna poisťovňa  umožňuje v menu "Register", - "Register zamestnancov" - "Obdobia registrácie" export údajov  do súboru   Ide o tlačidlo s názvom "CSV KA". Ak z údajov zistíte že u  zamestnancov v pracovnom pomere  je v stĺpci "kurzarbeit" údaj "nie" je potrebné zaslať RLFO typ zmena s upraveným údajom o type právneho vzťahu.
  Pre odstránenie problému s chybne zaslanými prihláškami otvorte menu "Personalistika  - Registrácia Sociálne poistenie -RLFO EZU" a vyberte spínač "Generuj RLFO - zmena Kurzarbeit".  Program po potvrdení spínača "Generuj" vygeneruje RLFO typu ZMENA k prihláškam  zamestnancov  odoslaných po 17.11.2021.  Vygenerované alebo vytvorené RLFO vyznačte k spracovaniu a hromadne zašlite  prostredníctvom spínača "Export EZU"  do  Sociálnej poisťovne.

Personalistika a mzdy - verzia 9.17000

 • Minimálna mzda - výška minimálnej mzdy pre rok  2022  je ustanovená na  646 EUR/mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,713 EUR /hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou.
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie od 1. 1. 2022 je stanovený na 7931,00 EUR / mesiac (okrem úrazového poistenia) .
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2022 :  4 579,26  EUR/rok a 381,61 EUR/ mesiac.
 • Hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov je 38553,0 EUR/rok a 3 212,75 / mesiac.
 • Daňový bonus na dieťa v roku 2022 je  suma 47,14 EUR/mesačne a  565,68 EUR/ročne na dieťa do veku 6 rokov, suma 43,60 EUR/mesačne a  523,20 EUR/ročne na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov a  23,57 EUR/mesačne a  282,84 EUR /ročne na dieťa vo veku od 15 rokov
 • Zamestnanci ktorí nastúpia do práce v roku 2022 uplatňujúci si odvodovú úľavu nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 759,11  EUR mesačne. Zamestnanci ktorých pracovný pomer vznikol pred rokom 2022 nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 731,64   EUR mesačne .
 • Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je stanovený na 74,4986 EUR. Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je stanovený na 74,4987 EUR
 • Aktualizované tlačivá  pre spracovanie ročného zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2021  :  tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania a  tlačivo  ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021
 • Aktualizované tlačivo P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2022.
 • V zmysle legislatívy bol pre rok 2022 upravený výpočet povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) na 5,5 % z vymeriavacieho základu.
 • V programe boli aktualizované mzdových zložky platné pre rok 2022


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky