Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.17006

 
L
 • Od 1.5.2022 nadobúda účinnosť Opatrenie MPSVaR  č.116/2022 Z .z.  o sumách stravného

  Sumy stravného pre časové pásma sú :

  •  6 eur  pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  •  9 eur pre časové pásmo  nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

  Výdavky na stravovanie zamestnancov od 1.5.2022

  • minimálna  hodnota  stravovacej poukážky (gastrolístka )  : 4,50 eur
  • príspevok zamestnávateľa :   minimum 2,48  EUR ( 55 %  ceny jedla 4,50 EUR ) ,  maximum  3,30 EUR ( 55 %  ceny jedla 6 EUR )  

Personalistika a mzdy - verzia 9.17005

 
O
 • oprava elektronického spracovanie Výkazu poistného a príspevkov (VP) a Mesačného výkazu poistného a príspevkov (MV)  k 1. marcu 2022 s  účinnosťou zákona o podpore v čase skrátenej práce   kurzarbeit
 • V zmysle § 128 ods. 1 písm. g) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  platí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Zamestnanec na základe pracovnej zmluvy (dôchodca, invalidný dôchodca) neplatí poistenie v nezamestnanosti (neplatí ho ani jeho zamestnávateľ),  zamestnávateľ za tohto zamestnanca PLATÍ poistné na financovanie podpory„ kurzarbeit“ (PFP) 0,5 % z vymeriavacieho základu.  

Personalistika a mzdy - verzia 9.17003

 • Koronavírus -    Prvá pomoc  zamestnávateľom, zamestnancom  a živnostníkom  -  aktualizácia výkazu v zmysle zmien k opatrení - za mesiac  FEBRUÁR  2022 sa bude uplatňovať Prvá pomoc - výkaz 3b+
 • Doplnenie a úprava programu v súvislosti so začiatkom platnosti zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce ( kurzarbeit ), a zmene zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1. 3 2022.
 • spracovanie odvodu za zamestnávateľa  k poistnému plneniu - financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP ) v súlade so zákonom  pre pracovné pomery<
 • aktualizácia Výkazu poistného a príspevkov (VP) a Mesačného výkazu poistného a príspevkov (MV)  k 1. marcu 2022 s  účinnosťou zákona o podpore v čase skrátenej práce  ( kurzarbeit ). Do výkazov bol doplnený údaj  o poistnom na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP )

 • Stravovanie zamestnancov -doplnenie zložiek mzdy k spracovaniu nefinančných plnení
  • 497  - Nepeňažný príspevok na stravovanie  § 152            
  • 498  - Nepeňažný príspevok na stravovanie  nad rámec      
  • 510  - Nepeňažný  príspevok na stravovanie zo SF      
   • Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 .  Dňa 9. marca 2022  bola v Zbierke zákonov uverejnená  pod číslom 65/2022 Z. z novela zákona č. 67/2020 Z. z. - zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej  COVID-19  Podľa § 24ad zákona platí , ak zdaniteľné príjmy daňovníka v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane za rok 2021 nedosiahnu hranicu potrebnú pre priznanie daňového bonusu na deti (3738 eur), započítajú sa k zdaniteľným príjmom daňovníka na účel posúdenia nároku na daňový bonus na deti aj:
    • plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce,
    • platba podľa osobitného predpisu,
    • prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie podľa osobitného predpisu,
               Formulár pre spracovanie ročného zúčtovanie dane za rok 2021 bol doplnený o údaj : Príjem oslobodený od dane pre daňový bonus §24d.  Po zadaní  príjmu daňovníka na účel posúdenia nároku na daňový bonus program prepočíta údaj v riadku 9 .
 • do programu bola pridaná mzdová zložka  511 - Nepeňažné plnenie zamestnancovi  - § 5 ods. 7 písm. o).   Nepeňažné príjmy zamestnanca od 01.01.2022  oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) Zákona o dani z príjmov  (ZDP) -  nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 € za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov [§ 2 písm. i) ZDP]; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu. 

Personalistika a mzdy - verzia 9.17002

 • Koronavírus -    Prvá pomoc  zamestnávateľom, zamestnancom  a živnostníkom  -  aktualizácia výkazu v zmysle zmien k opatrení   Za mesiac JANUÁR a FEBRUÁR  2022 sa bude uplatňovať Prvá pomoc - výkaz 3b+
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom za zdaňovacie obdobie 2021

Personalistika a mzdy - verzia 9.17001

 • Nová verzia RLFO (RLZEC v 2022)   - platná od 17.11.2021 rieši problematiku   vyplývajúcu zo  Zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce „Kurzarbeit“ . Oddiel 5. RLFO - doplňujúce údaje zamestnanca -  dve doterajšie polia „Pracovný pomer“ a „Štátnozamestnanecký pomer“  boli doplnené  o  polia : „Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu“  a  „Iný právny vzťah“.  K dátumu 1.2.2022 začala Sociálna poisťovňa upozorňovať na nedostatky pri vypĺňaní údajov o type právneho vzťahu a bol zistený problém  že pri generovaní dátového súboru bol uvádzaný nesprávny kód právneho vzťahu. Problém vznikol po zaslaní chybnej schémy  RLFO - RLZEC v2022   programátorom mzdových programov.  Sociálna poisťovňa  umožňuje v menu "Register", - "Register zamestnancov" - "Obdobia registrácie" export údajov  do súboru   Ide o tlačidlo s názvom "CSV KA". Ak z údajov zistíte že u  zamestnancov v pracovnom pomere  je v stĺpci "kurzarbeit" údaj "nie" je potrebné zaslať RLFO typ zmena s upraveným údajom o type právneho vzťahu.
  Pre odstránenie problému s chybne zaslanými prihláškami otvorte menu "Personalistika  - Registrácia Sociálne poistenie -RLFO EZU" a vyberte spínač "Generuj RLFO - zmena Kurzarbeit".  Program po potvrdení spínača "Generuj" vygeneruje RLFO typu ZMENA k prihláškam  zamestnancov  odoslaných po 17.11.2021.  Vygenerované alebo vytvorené RLFO vyznačte k spracovaniu a hromadne zašlite  prostredníctvom spínača "Export EZU"  do  Sociálnej poisťovne.

Personalistika a mzdy - verzia 9.17000

 • Minimálna mzda - výška minimálnej mzdy pre rok  2022  je ustanovená na  646 EUR/mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,713 EUR /hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou.
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie od 1. 1. 2022 je stanovený na 7931,00 EUR / mesiac (okrem úrazového poistenia) .
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2022 :  4 579,26  EUR/rok a 381,61 EUR/ mesiac.
 • Hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov je 38553,0 EUR/rok a 3 212,75 / mesiac.
 • Daňový bonus na dieťa v roku 2022 je  suma 47,14 EUR/mesačne a  565,68 EUR/ročne na dieťa do veku 6 rokov, suma 43,60 EUR/mesačne a  523,20 EUR/ročne na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov a  23,57 EUR/mesačne a  282,84 EUR /ročne na dieťa vo veku od 15 rokov
 • Zamestnanci ktorí nastúpia do práce v roku 2022 uplatňujúci si odvodovú úľavu nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 759,11  EUR mesačne. Zamestnanci ktorých pracovný pomer vznikol pred rokom 2022 nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 731,64   EUR mesačne .
 • Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je stanovený na 74,4986 EUR. Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je stanovený na 74,4987 EUR
 • Aktualizované tlačivá  pre spracovanie ročného zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2021  :  tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania a  tlačivo  ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021
 • Aktualizované tlačivo P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2022.
 • V zmysle legislatívy bol pre rok 2022 upravený výpočet povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) na 5,5 % z vymeriavacieho základu.
 • V programe boli aktualizované mzdových zložky platné pre rok 2022

Personalistika a mzdy - verzia 9.16009

 • Koronavírus -    Prvá pomoc  zamestnávateľom, zamestnancom  a živnostníkom  -  za mesiac DECEMBER sa môže uplatňovať Prvá pomoc - výkaz 3b+ 

 • Výkaz  preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa v Elektronickej podobe  za obdobie 12/2021  - ZP vyžadujú od 01.01.2022 formát výkazov platný pre obdobie od 1/2022 -   verzia 9.916 SP9 bude nastavená v zmysle ich požiadavky. 
  Upozornenie : pri odosielaní výkazov vo formáte XML máme hlásené u časti zákazníkov nepriechodnosť výkazov ( chybový protokol uvádza hlásenie : Subjekt s VS uvedeným v dávke sa nenašiel v zozname platiteľov aktívnych pre toto konto. riadok 1 stĺpec 4 ... ) . V prípade zobrazenia tohto hlásenia odošlite výkaz vo formáte TXT.  O odstránení tejto poruchy budeme informovať.

Personalistika a mzdy - verzia 9.16008

 • Stravovanie zamestnancov   - -vzhľadom na vyplácanie príspevkov pred začatím mesačného obdobia je vyplatenie záloh na stravné pre obdobie 01/2022 umožnené v menu Mesačné spracovanie - stravné v období 12 / 2021.  Pozor na vyplácanie príspevkov spätne (výdavky nebudú daňovo uznané) ani v roku 2022

 • Koronavírus -    Prvá pomoc  zamestnávateľom, zamestnancom  a živnostníkom  -  aktualizácia výkazov v zmysle zmien k opatrení.
  -    za mesiac OKTÓBER sa uplatňuje Prvá pomoc (80 % HM). - výkaz 1
  -    za mesiac NOVEMBER sa uplatňuje Prvá pomoc +(80 % CCP). - výkaz 3a+
  -    za mesiac DECEMBER sa bude uplatňovať Prvá pomoc - výkaz 3b+ -  výkaz bude aktualizovaný po upresnení údajov.

 • Novela Zákonníka práce ( zákon č. 412/2021) s  účinnom k 15.11.2021 -   mení a dopĺňa niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.  Nové ustanovenia  ( vsunuté odseky 6 a 7  ) § 250b , ktorý sa uplatňuje v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní.  upravuje vstup zamestnanca na pracovisko príslušným dokladom,  alebo zamestnanec odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Z toho dôvodu bola v programe doplnená mzdová zložka 545 - Prekážka v práci na strane zamestnanca  ( §250b ods.6,7 )
 • Pandemická PN - v programe mzdová zložka 601  -  poistencom, ktorým vznikne od 1.12.2021 práceneschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie , bude prvý až 10 kalendárny deň zamestnávateľ vyplácať n8hradu pri dočasnej pracovnej neschopnosti ( zložka 478)  a od  10. dňa bude  Sociálna poisťovňa  vyplácať dávku nemocenského poistenia  - (zložka 601).  K PN z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie vzniknutej pred 1.12.2021  budú dávky nemocenského  poistenia zo Sociálnej poisťovne vyplácané až do ukončenia PN - (zložka 601).  

           
 


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky