Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.15006


V  
 • v časti mesačné spracovanie - výkazy odvodov na DDS
 • v časti mesačné spracovanie - príprava mzdy - zámena zadávania druhu neprítomnosti zápisom kódu mzdovej zložky alebo výberom z čísleníka 

L  
 • zmena sumy životného minima  

O
 • v časti mesačné spracovanie - výkazy odvodov na DDS
 • vykazovanie poistného na zdravotné poistenie -  do zdravotnej poisťovne prihlásený len jeden zamestnanec a mal nulový príjem program neponúkal vytvorenie výkazu
 • sledovanie veku dieťaťa pri výplate daňového bónusu - program od verzie 9.150 nazabraňoval vyplatenie daňového bonusu po dovŕšení veku 25 rokov

Personalistika a mzdy - verzia 9.15005


L  
 • do programu boli zapracované  úpravy tlačových výstupov v zmysle zmeny Opatrenia č.3  - Podpory zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky  zo dňa 17.5.2020 .

O
 • v časti mesačné spracovanie - výkazy odvodov na zdravotné poistenie bola opravená chyba - program nezahrnul do výkazu zamestnancov pracujúcich na dohodu ktorí mali nulový príjem.  V prípade podávania opravného výkazu je potrebné prepočítať mzdu týchto zamestnancov a potom generovť opravný výkaz.

Personalistika a mzdy - verzia 9.15004


L  
 • v zmysle Opatrenia č.3  - Podpory zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky . bolo do programu pridané spracovanie Výkazov pre priznanie finančného príspevku-opatrenie č.3  -  v menu Mesačné spracovanie -  Koronavírs-
   • Výkaz pre priznanie finančného príspevku Opatrenie č. 3A.  Program predspracuje mesačný výkaz na základe údajov o náhradach mzdy vyplatených prostredníctvom mzdových zložiek 465, 466, 468.  
   • Výkaz pre priznanie finančného príspevku Opatrenie č. 3B.  Program predspracuje mesačný výkaz na základe údajov o  tržbách mzdách a náhradach mzdy.  

    Položky vo vygenerovanom výkaze je možné upraviť  ( napr. vymazanie záznamu o zamestnancovi  z dôvodu výpovede ). Hlavičku výkazu po úprave zoznamu zamestnancov program prepočíta.  Výkaz je možné spracovať v tlačovej forme a elektronickej forme vo formáte PDF súboru  (potrebné pre odoslanie výkazu ),  vo formáte XLS - Excel ( pre účely ďalšieho spracovania).  Výkaz nie je archivovaný .

O

Personalistika a mzdy - verzia 9.15003


L  
 • Príslušníci obecnej polície budú od 1. apríla 2020 počas trvania pracovného pomeru odvádzať poistné vo výške troch percent z ich vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) do Sociálnej poisťovne  do osobitného fondu, ktorý bude určený na výplatu príspevkov pre obecných policajtov.  Z tohto dôvodu Sociálnej poisťovňa  od obdobia 4/2020 upravuje  Výkaz poistného a príspevkov (VP) a Mesačné výkazy poistného a príspevkov (MV) v tlačovej a elektronickej forme.
 • Dňa 4. apríla 2020 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá v § 250b ods. 6 ustanovuje výšku náhrady mzdy zamestnanca počas mimoriadnej situácie a zamestnancovi ktorý nemôže vykonávať z týchto dôvodov prácu patrí náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného mesačného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Do programu bola pridaná s platnosťou od 1.4.2020 mzdová zložka 468 - Prekážka-zastavenie činnosti zamestnávateľa (§250b ods.6).  Náhrady mzdy zamestnanca počas mimoriadnej situácie za obdobie marec 2020 a obdobie od 1.4.2020 do 3.3.2020 preplácajte prostredníctvom zložiek 465 - Prekážka na strane zamestnávateľa (§142 ods.3)  466  Prekážka na strane zamestnávateľa (§142 ods.4)
 • v zmysle Opatrenia č.1  - Podpory zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky . bolo do programu pridané spracovanie Výkazu pre priznanie finančného príspevku-opatrenie č.1  -  menu Mesačné spracovanie -  Koronavírs-Výkaz pre priznanie finančného príspevku.
  Program predspracuje mesačný výkaz na základe údajov o náhradach mzdy vyplatených prostredníctvom mzdových zložiek 465, 466, 468.  Položky vo vygenerovanom výkaze je možné upraviť  ( napr. vymazanie záznamu o zamestnancovi  z dôvodu výpovede ). Hlavičku výkazu po úprave zoznamu zamestnancov program prepočíta. 
  Výkaz je možné spracovať v tlačovej forme,   v tlačovom formáte do PDF  súboru  (potrebné pre odoslanie výkazu ),  vo formáte XLS - Excel ( pre účely ďalšieho spracovania).  Výkaz nie je archivovaný .

O
N

Personalistika a mzdy - verzia 9.15002


L  
 • Príslušníci obecnej polície budú od 1. apríla 2020 počas trvania pracovného pomeru odvádzať poistné vo výške troch percent z ich vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) do Sociálnej poisťovne  do osobitného fondu, ktorý bude určený na výplatu príspevkov pre obecných policajtov.  Z tohto dôvodu Sociálnej poisťovňa  upravila tlačivá a schémy pre elektronickú komunikáciu Registračných listov fyzickej osoby (RLFO)
 • Úprava rekapitulácie pracovnoprávnych náhrad vyplatených zamestnávateľom V  zmysle Zákonníka práce 
 • Do programu bola pridaná mzdová zložka 601 - Nemocenské v karanténe . Zložka 601 bude ponúkaná pri spracovaní PN u zamestnancov umiestnených v povinnej karanéne. U tohto druhu PN bude zamestnancovi vyplácať nemocenskú dávku sociálna poisťovňa od 1. dňa práceneschopnosti
 • OČR u zamestnancov z dôvodu zatvorenia škôl a predškolských zariadení - bude spracovávané štandardným spôsobom.  

O
 • tlač do PD,  zobrazenie tlačového výstupu  - oprava nefunkčných spínačov 

Personalistika a mzdy - verzia 9.15000

 • Minimálna mzda - nariadením vlády SR číslo 324/2019 Z.z.sa na rok 2020 ustanovuje výška minimálnej mzdy 580 EUR/mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie od 1. 1. 2019 je stanovený na 7 091,00 EUR / mesiac (okrem úrazového poistenia) .
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2020 : 4414,20 EUR/rok a 367,85 EUR/ mesiac.
 • Hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov je 37 163,36 EUR/rok a 3096.95 / mesiac.
 • Daňový bonus na dieťa v roku 2020 je  suma 45,44 EUR/mesačne a  545,28 EUR/ročne na dieťa do veku do 6 rokov a  22,72 EUR/mesačne a  272,64 EUR /ročne na dieťa vo veku od 6 rokov
 • Zamestnanci ktorí nastúpia do práce v roku 2020 uplatňujúci si odvodovú úľavu nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 678,71 EUR mesačne. Zamestnanci ktorých pracovný pomer vznikol pred rokom 2020 nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 639,18  EUR mesačne .
 • Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je stanovený na 66,6082 EUR. Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je stanovený na 66,6083 EUR
 • Upravené tlačivá  pre spracovanie ročného zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2019
 • V číselníku Mzdové zložky pola pridaná položka 507 - Príspevok na rekreáciu  za predchádzajúci kalendárny rok.  
 • V číselníku Mzdové zložky pola pridaná položka 508 - Príspevok na športovú činnosť dieťata (§ 152b Zákonníka práce) . Príspevok vo výške 55% oprávnených výdavkov, najviac suma 275 EUR/ rok 2020 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvótne kráti.
 • Aktualizované tlačivo P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2020
 • Aktualizované tlačivo V Y H L Á S E N I E na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Upravený výpočet  preddavku dane z príjmu zamestnanca - preddavok sa od roku 2020 zaokrúhľuje matematicky na 2 desatinné miesta
 • V zmysle legislatívy bol pre rok 2020 upravený výpočet povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) na 5 % z vymeriavacieho základu.
 • Základná výmera dovolenky zamestnanca  ( § 103 Zákonníka práce ) , ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov. Nárok na dovolenku  je možné upraviť  v menu personalistika - pracovné pomery.


O
 • Oprava dokladu Prehľad o zrazených a odvedených prddavkov na daň  - údaj v riadku 0 - od zúčtovaných  a vyplatené príjmov nebobola odpočítaná suma 13. platu ( zložka 183  v mesiaci máj ) a 14. platu ( zložka 184  v mesiaci november )  oslobodená od dane z príjmov.  Pred spracovaním ročného hlásenia je potrebné v aktuálnej verzii vygenerovať opravný prehľad .
 • Oprava dokladu Potvrdenie o  zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti   - údaj v riadku 01-Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov  - nebobola odpočítaná suma 13. platu ( zložka 183  v mesiaci máj ) a 14. platu ( zložka 184  v mesiaci november )  oslobodená od dane z príjmov. 

Personalistika a mzdy - verzia 9.14006

O
 • Oprava výpočtu odvodu poistného na sociálne poistenie pri vyplácaní zložky 184 - Odmena za prácu počas vianočných sviatkov  14. plat         

Personalistika a mzdy - verzia 9.14005

N
 • štatistické výkazy TREXIMA upravený výkaz Práca 1-04
 • štatistické výkazy TREXIMA doplnený výkaz Práca 1-01
O
 • Tlačové výstupy do PDF - chyby v tlačovom výstupe


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky