Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Personalistika a mzdy - verzia 9.14000

 • Minimálna mzda - nariadením vlády číslo 300/2018 sa ustanovuje výška 520 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie od 1. 1. 2019 je stanovený na 6 678,00 eur (okrem úrazového poistenia) .
 • Zdravotné poistenie zamestnanci -odvodová odpočítateľná položka zostáva max. 380 EUR/mesiac pri príjme  do 380 EUR / mesiac. Pri príjme od 380 EUR/mesiac do 570 EUR/mesiac sa znižuje 

  o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 EUR. Pri príjme od 570 EUR  je nulová.
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2019 : 3937,35 EUR ročne a 328,12 EUR mesačne. Hraničná suma pre 25 % sadzbu dane z príjmov je 36 256,37 EUR ročne.
 • Daňový bonus na dieťa v roku 2019 je  suma 22,17 EUR / dieťa mesačne. Za celý rok 2019 je to 266,04 EUR /jedno dieťa.
  Od 1.4.2019 sa daňový bonus zvyšuje na sumu 44,34 EUR/ dieťa vo veku do 6 rokov mesačne. Zvýšený daňový bonus ude poslednýkrát uplatnený v kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku.
 • Pre žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov zostáva od 1. januára 2019 hranica zárobku, do ktorej nebudú platiť odvody 200 eur.
 • Zamestnanci ktorí nastúpia do práce v roku 2019 uplatňujúci si odvodovú úľavu nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 639,18 EUR mesačne. Zamestnanci ktorých pracovný pomervznikol pred rokom 2019 nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 611,04  EUR mesačne .
 • Maximálny vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je stanovený na 62,7287 EUR. Maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je stanovený na 62,7288 EUR
 • Upravené tlačivá  pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 
 • V číselníku Mzdové zložky pola pridaná položka 506 - Príspevok na rekreáciu.  Príspevok vo výške 55% preukázaných výdavkov, najviac suma 275 eur za rok 2019 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvótne kráti.

 • P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2019

N

 • Menu Uzávieka roka - Úprava minimálnych miezd -   bola rozšíená možnosť  definovania okruhu mzdových zložiek ktorých sa problematika týka

Personalistika a mzdy - verzia 9.13006

L

 • doplnené P O T V R D E N I E o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  za zdaňovacie obdobie 2018
 • do plánovacieho kalendára bol pridaný  jednorazový štátny sviatok 30. október 2018  v zmysle novely Zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch,

Personalistika a mzdy - verzia 9.13005

L

 • Odvody do sociálnej posťovne -  výkazy poistného - úprava dátových súborov 

O
 • Oprava chybového hlásenia  pri  výpočte mzdy

Personalistika a mzdy - verzia 9.13004


L  

 • Od 1. júla 2018 si aj pracujúci dôchodca bude môcť uplatniť odvodovú úľavu. Výnimka sa bude týkať dôchodcu so:
 • starobným dôchodkom,
 • predčasným starobným dôchodkom,
 • invalidným dôchodkom,
 • výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo
 • invalidným výsluhovým dôchodkom,
ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Tento dôchodca si bude môcť uplatniť výnimku, t. j. určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. V prípade ak príjem/priemerný mesačný príjem dohodára-dôchodcu z určenej dohody za kalendárny mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dohodár-dôchodca platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

Dohodár - dôchodca, ktorý si uplatňuje výnimku je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. 

V menu Personalistika - Pracovné pomery - zápis pracovného pomeru typ dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní prác bola pridaná predvoľba odvodová výnimka dôchodcov od 01.07.2018. Ak pri zápise nového pracovného pomeru vyznačíte predvoľbu generovať registračný list pre soc. poisťovňu a bude vyznačená predvoľba odvodová výnimka dôchodcov od 01.07.2018 program vygeneruje RLFO príslušný k aktuálnemu typu pracovného pomeru. 

Nové typy RLFO pre označenie pracovného pomeru
 • 33 - DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem (ZECD1B)
 • 44 - DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem (ZECD1NB)
 • 55 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem (ZECD2B)
 • 66 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem (ZECD2NB)
U pracovných pomerov ktoré vznikli pred 01.07.2018 je potrebné v evidencii RLFO vytvoriť registračný list pre odhlásenie dohodára z dôchodkového poistenia - podľa akruálneho typu pracovného pomeru

Nové typy RLFO pre zmenu typu pracovného pomeru
- používajú sa pre prihlásenie a odhlásenie len na dôchodkové poistenie
 • 19 – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECD1DPP)
 • 20 – DoVP len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECD1DPN)
 • 21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECD2DPP)
 • 22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECD2DPN)
Pri zápise RLFO ktorý vykonáva prihlásenie, odhlásenie alebo storno prihlášky len na dôchodkové poistenie bude v zázname o pracovnom pomere upravený typ pracovného pomeru a predvoľba odvodová výnimka dôchodcov od 01.07.2018

Do programu - menu Personalistika-Pracovné pomery - tlač dokladov (hnedá tlačiareň ) bola pridaná tlač  dokladu  čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA) 

 O
 • Oprava výpočtu výšky sociálneho fondu -  do vymeriavacieho základu za obdobie 5/2018 boli zahrnuté aj príplatky k dohodám
 

Personalistika a mzdy - verzia 9.13003


L  

 • NOVÁ LEGISLATÍVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV   (General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ,-    ZÁKON č. 18/2018 Z. z.   a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 významne ovplyvňuje technológiu spracovania dát . Užívateľom SW doporučujeme :
  • vzhľadom na to, že dátový formát  DBF  v ktorom sú ukladané dáta SW BWSOFT je z pohľadu ochrany dát čitateľný doporučujeme zabezpečiť ochranu pracovnej zložky - BWM pred neoprávneným prístupom k dátovým súborom
  • používanie hesla pri otváraní programu
  • heslovanie záloh
  • pri odosielaní PDF súborov využívať heslovanie súborov
  • z hľadiska spracovania personálnej a mzdovej agendy boli do programu pridané tlačivá :   Oboznámenie dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov

 • Príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a cez víkend od roku 2018 a 2019. Novela Zákonníka práce mení sadzbu mzdo­vého zvýhodnenia za prácu  : v noci, v sobotu, v nedeľu, nadčas . Umožňuje mzdové zvýhodnenie aj  pri práci na dohodu. 
  V programe BWPAM sú mzdové zvýhodnenia spracovávané formou príplatkov ku základnej mzde. V súvislosti so zmenami zákonníka práce boli vykonané úpravy :
  • príplatky za sobotu a nedeľu budú od obdobia 5/ 2018 spracovávané samostatne  
  • pridaná možnosť výpočtu príplatkov k pracovným pomerom na dohody
  • v súvislosti s rozšírením možností stanovenia príplatkov bola doplnená možnosť stanovenia výšky príplatku % z minimálnej hodinovej mzdy
 • Zmena v § 134 odsek 3.   Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok.
 • V menu Výstupy -  zápočtový list  bolo doplnené tlačiva Potvrdenie o príjme vhodné pri ukončení pracovného pomeru na dohodu.  Tlačivo Zápočtový list je vhodné pri ukončení trvalého pracovného pomeru.

 • Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek = trinásty plat . Podľa  § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce  môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek trinásty plat. Do programu bola pridaná mzdová zložka 183 - Odmena za prácu počas letných dovoleniek . Trinásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac máj (vyplatený počas mesiaca jún),   
  Peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov = štrnásty plat
   . Podľa  § 118 ods. 4 písm. b) Zákonníka práce  môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov trinásty plat. Do programu bola pridaná mzdová zložka 184 - Odmena za prácu vianočných sviatkov. Štrnásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac november (vyplatený počas mesiaca december),   


 • Zdravotné poistenie
  • doplnené spracovanie Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného - pridaný kód 2S - zmena z titulu účasti na štrajku
  • mesačné výkazy  -  elektronické spracovanie -  pridaná možnosť exportu v XML formáte  ( zdravotné poisťovne budú podporovať importy aj pôvodnom elektronickom formáte)
N
 • V skupine ikon Personalistika bola pridaná možnosť Definovanie pravidelných zložiek . Po otvorení budú zobrazené pravidelne vyplácané zložky mzdy definované v menu Personalistika - Evidencia zamestnancov - Mzdové údaje. Prostredníctvom tejto voľby je možné spravovať agendu a hromadne nastavovať príplatky ku mzde .
 • V skupine ikon Personalistika bola pridaná možnosť Evidencia dôchodkov
 • Pridaná možnosť heslovania záložnej kópie dát
O
 • Oprava výpočtu fondu pracovného času u pracovných pomerov nastavených na menej ako 5 pracovných dní za týždeň

Personalistika a mzdy - verzia 9.13002


L  

 • Úpravy programu v súvislosti s ustanovením § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. - Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úprava týka osôb, ktoré vykonávajú zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. (ako zamestnanci) a zároveň u nich neexistuje iný dôvod pre vznik verejného zdravotného poistenia v SR (nemajú v SR trvalý pobyt, nie sú osoby samostatne zárobkovo činné, atď.). 
  • v menu  PERSONALISTIKA - PRACOVNÉ POMERY  je u zahraničných zamestnancov pridaná predvoľba :NESPĹŇA podmienky v zmysle § 3 ods. 3a  zák. 580/2004 Z.z.  pre vznik zdravotného poistenia.  
  • zamestnávatelia s väčším počtom zahraničných zamestnancov ktorí NESPĹŇAJú podmienky pre zdravotné poistenie môžu využiť v menu PERSONALISTIKA - PRACOVNÉ POMERY - spínač GENEROVANIE OZNÁMENÍ pre  hromadne generovanie Oznámení o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného a zároveň zapísať informáciu o neplatení poistného do záznamu o pracovnom pomere.
  • v menu Tlač vyhlásení, oznámení a potvrdení - záložka ZAHRANIČNÍ ZAMESTNANCI bol pridaný tlačový formulár POTVRDENIE o UZATVORENÍ PRACOVNÉHO POMERU PRE ZDRAVOTNĚ POISTENIE.
N
 • Rozšírené okno pre zápis zrážok z netta
 • v poliach pre zápis bakového spojenia v IBAN formáte bola pridaná IBAN kalkulačka  (spínač  "? IBAN")
O
 • Ročné zúčtovanie dane zamestnancov - Oprava stanovenia NČZD na daňovníka podľa § 11 u starobných dôchodcov so základom dane nad 19809 EUR

 

Personalistika a mzdy - verzia 9.13001


L  

 •  menu ročné zúčtovanie dane upravené  :
  • tlačivo pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
  • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti


Personalistika a mzdy - verzia 9.13000

 • Minimálna mzda - nariadením vlády číslo 278/2017 sa ustanovuje výška 480 eur za mesiac pre zamestnanca
 • odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,759 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 • Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociálne poistenie od 1. 1. 2017 je stanovený na 6 181,00 eur (okrem
 • úrazového poistenia) .
 • Minimálny mesačný vymeriavací základ od 1. 1. 2018 pre sociálne a zdravotné poistenie 480 eur.
 •  Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2017 : 3 830,02 EUR ročne a 319,17 EUR mesačne. Hraničná suma
 • pre 25 % sadzbu dane z príjmov je 35 268,06 EUR ročne.
 •  Pre žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov zostáva
 • od 1. januára 2018 hranica zárobku, do ktorej nebudú platiť odvody 200 eur.
 • Zamestnanci ktorí nastúpia do práce v roku 2018 uplatňujúci si odvodovú úľavu nebudú platiť odvody na
 • sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 611,04 EUR mesačne. Zamestnanci ktorých pracovný pomer
 • vznikol pred rokom 2017 nebudú platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie ak neprekročia príjem 591,61
 • EUR mesačne . Zamestnávateľ bude platiť odvod na úrazové a garančné poistenie
 • Maximálny vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je stanovený
 • na 59,9671 eur. Maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je stanovený na 59,9672 eur
 • - upravené tlačivo pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

www.bwsoft.sk Info o zmenách BWM personalistika a mzdy

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky