Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Jednoduché účtovníctvo + sklad - verzia 9.101

 
Llll
 • Podľa § 78 ods. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) podáva každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4 ods. a), § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie aj Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „kontrolný výkaz“). Každý podľa svojho zdaňovacieho obdobia, a to buď mesačne alebo štvrťročne. Ak platiteľ dane podáva daňové priznanie skôr ako 25. deň nasledujúci po skončení zdaňovacieho obdobia, podá spolu s daňovým priznaním v rovnaký deň aj kontrolný výkaz (ak napr. podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie marec 2014 alebo 1. štvrťrok 2014 16. apríla 2014, v ten istý deň, t.j. 16. apríla 2014, podá aj kontrolný výkaz).  Podrobnejšie informácie nájdete v Poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.  Vzor tlačiva, poučenie k tlačivu, a schéma pre spracovanie dátového súboru pre elektronické podávanie sú uverejnené na novej stránke finančnej správy.  Spracovanie výkazu prostredníctvom SW BWSOFT bude sprístupnené po 25.01.2014.  K správnemu spracovaniu výkazu prostredníctvom SW v zmysle pokynov bolo potrebné doplniť zadávanie vstupných dokladov typu faktúra o polia :
  • hlavička faktúry - pridané pole :  označenie dokladu.  Pole Označenie dokladu je prenášané do kontrolného výkazu ako identifikácia dokladu. V prípade dodávateľských faktúr je potrebné vyplniť údaj presne podľa predlohy dokladu ( s presnosťou na znaky  ako  /-_  a malé a veľké písmena, medzery medzi znakmi). Program po potvrdení dokladu prenesie do poľa variabilný symbol preklad na číselnú formu označenia pre potreby spracovania variabilného symbolu. V prípade vystavených (odberateľských)  faktúr bude do poľa  prenášané číslo faktúry. Ak je pôvodná faktúra vystavená mimo systém BWSOFT a označenie nie je zhodné užívateľ údaj upraví.
  • položky faktúry  - pridané polia : Kód tovaru - §69.ods.12 f) a g) zákona o DPH  a Druh tovaru - § 69 ods.2  h) a i) zákona . Údaje je potrebné vyplniť a spracovávate doklady podľa §71 až §75 zákona , pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písmeno f) až i).  Účtovné jednotky ktoré doklady v zmysle §69.ods.12 f) až i) zákona o DPH nespracovávajú môžu uvedené vstupné polia zneprístupniť v menu Nastavenie účtovanie DPH ( prístup v menu Číselníky - Predkontacie alebo Výkaz DPH)
K spracovaniu Kontrolného výkazu je potrebná inštalácia verzie 9.101 SW BWSOFT

N


 • fakturácia 
  • pridanie nového vzoru tlačiva Faktúra
  • možnosť tlače bankového spojenia vo formáte IBAN
  • možnosť tlače viacerých bankových spojení na faktúre
  • možnosť elektronického podpisovanie faktúr 
  • pridanie tlačiva pre súhlas so zasielaním elektronickej faktúry 
 • prevodné príkazy - doplnenie  spracovania dátových súborov pre spracovanie prevodných príkazov elektronicky - pridanie formátu SEPA - XML pain.001.001.03

Aktualizácia SW BWK - verzia 9.092

O
 • oprava prepočtu rezervácii zásob 

N


 • zásoby -  servisné funkcie - možnosť hromadného nastavenia 0 sadzby DPH
 • evidencia skladových kariet -  v hornej časti okna pridaný  filter pre  zobrazenie položiek s rezerváciou
 • odbyt - fakturácia, dodacie listy -   doplnenie vstupných polí pre informácie o príjemcovi 
 • od 1. januára 2013 sú účinné  pravidlá fakturácie ktoré majú okrem iného zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s papierovými a elektronickými faktúrami ( Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ).  Do programu BWSOFT boli pridané možnosti :
  1. zaheslovania faktúr tlačených vo formáte PDF  a zasielaných z prostredia SW BWSOFT -  v okne tlač faktúry je pridaná záložka Elektronická faktúra s  možnosťou nastaviť spôsob heslovania faktúr
  2. v okne pre tlač faktúr a v oknách pre tlač evidencii a dokladov je  pridaná možnosť : e-mail, pošta.  Program spracuje tlačový výstup v PDF formáte,  vygeneruje a otvorí mailovú správu v poštovom programe.  Tento systém umožní správu elektronicky podpísať.

Jednoduché účtovníctvo + sklad - verzia 9.091

L
 • Nové účtovné výkazy pre rok  2013 :
                  -  Výkaz o majetku a záväzkoch
                  -  Výkaz  o príjmoch a výdavkoch
         výkazy sú spracované v tlačovej forme. Podklady pre  XML spracovanie nie sú zverejnené.
 
 • oznamovacia povinnosť - právnické a  fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu, ktoré v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám s výnimkou platieb za obstaranie zásob a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať príslušnému správcovi dane podľa trvalého bydliska prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 5000,- EUR za kalendárny rok. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu, deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do 31 marca po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná (Zákon SNR č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov v novom § 49a ods. 8 zákona.
 
N
 • Pre užívateľov ktorí účtovali v období 2013 výdavky vo verzii 9,089 a nižšej je do programu doplnená voľba Prevodový mostík určená k preúčtovaniu výdavkových dokladov no stĺpcov platných pre rok 2013. Okno s prevodovým mostíkom sa zobrazí po otvorení agendy ak program zistí že štruktúra stĺpcov v peňažnom denníku nezodpovedá štruktúre stĺpcov platnej v roku 2013.

Aktualizácia SW BWK - verzia 9.090

L
 • Nové pravidlá fakturácie  - novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2013 ( smernica Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty - tzv. fakturačná smernica).   
  • elektronická fakturácia
     • Zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
       
      V § 75 Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. ods 6 sa píše:
      Faktúra môže byť poslaná písomne alebo so súhlasom zákazníka môže byť poslaná alebo sprístupnená elektronicky. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej alebo sprístupnenej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu / Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z./ alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov alebo iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov.
       
      Elektronickou výmenou údajov sa rozumie prenos údajov elektronickou formou z počítača do počítača s využitím schválenej normy štruktúry odkazu elektronickej výmeny údajov. Odkaz elektronickej výmeny údajov pozostáva zo súboru dielov, štruktúrovaných na základe schválenej normy, vyhotovených vo formáte čitateľnom počítačom, ktoré môžu byť automaticky a nedvojzmyselne spracované.
      Faktúry poslané alebo sprístupnené elektronicky po dobu úschovy musia byť čitateľné a nesmú byť menené. 
       
       
  • náležitosti faktúry v zmysle § 74 Zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov -  úprava sprievodných textov faktúr
  • lehoty na vyhotovenie faktúry  - Oproti súčasnosti sa úprava vyhotovovania faktúr pri dodaní tovaru a služieb v tuzemsku nemení 15 dní.  Zjednocuje sa  lehota na vyhotovenie faktúr v súvislosti s cezhraničnými dodávkami tovarov alebo služieb (čl. 222 smernice Rady 2010/45/EÚ). Cieľom tejto úpravy je, aby lehota na vyhotovovanie faktúr bola vo všetkých členských štátoch rovnaká a následné evidovanie transakcií v daňovom priznaní (súhrnom výkaze) a platenie dane bude pre dodávateľa aj odberateľa jednotné.
  • nové zjednodušené faktúry od 1.1.2013 stanovuje možnosť vystavovať tzv. zjednodušenú faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje, ako (riadna) faktúra a ktorá je považovaná za plnohodnotnú faktúru na účely uplatnenia odpočítania DPH. Takouto zjednodušenou faktúrou je:
   • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 EUR 
   • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 EUR, alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 EUR

 • Potvrdenie o prijatí tovaru s povinnými náležitosťami, ako sú napríklad identifikácia odberateľa, množstvo tovaru, dátum a miesto prevzatia tovaru v inom členskom štáte, dátum a miesto ukončenia prepravy a identifikácia vodiča a použitého dopravného prostriedku, bude predstavovať povinný dôkazný prostriedok na uznanie oslobodenia od dane.zákon č. 222/2004 Z .z. o dani z pridanej hodnoty 

 • Zmena účtovania výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov  -  s účinnosťou od 1.1.2013 dochádza v Peňažnom denníku  k úprave štruktúry výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.  ( §4 ods.6 e), § 4 ods. 9  opatrenia MF SR č. MF/26567/2011-74). Ostatné časti Peňažného denníka ostávajú bez zmeny.  Od 1.1.2013 sa teda budú podľa novej legislatívy výdavky v peňažnom denníku účtovať do nových stĺpcov. Doterajšie stĺpce peňažného denníka "Materiál" a "Tovar" sa  zlúčili do jedného stĺpca "Zásoby", zrušil sa stĺpec "Prevádzková réžia" a zaviedli sa dva nové stĺpce "Služby" a "Ostatné".  Výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v peňažnom denníku sa  od 1.1. 2013 členia na :
 1. zásoby,
 2. služby,
 3. mzdy,
 4. poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1  a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
 5. tvorba sociálneho fondu,
 6. ostatné výdavky.
 
 

N

 • agenda INVENTÚRY ZÁSOB  - doplnenie nových funkcií
  • nové okno pre zobrazenie evidencie  inventúr
  • v okne pre spracovanie inventúry pribudla možnosť importu údajov o skutočných stavoch zásob z datových súborov . Nová verzia umožňuje spoloprácu s Aplikácia IVO od spoločnosti BARTECH určenej k vykonávaniu inventúry pomocou mobilného dátového terminálu a čiarového kódu označujúceho inventarizované predmety.
 • menu REGISTRAČNÉ  POKLADNE  - predaj cez počítač -
  • možnosť čiastkových úhrad faktúr
  • doplnenie spracovania štatistík predaja  - spínač Štatistika
 • menu skladové karty - nový spínač Zloženie otvára okno pre definovanie zloženia v prípade karty typu sada, výrobok alebo receptúra
 • menu skladové karty - nový spínač Servis - záložka DPH - doplnená možnosť hromadného prepočtu predajných cien na skladových kartách po zmene sadzby DPH
 • SKLADOVÁ KARTA -  možnosť definovania viacerých pomocných jednotiek k skladovej karte
 • Odberateľské faktúry - doplnená tretia možnosť výpočtu zliav -  zľava položky faktúry  je počítaná ako súčet vypočítanej a zaokrúhlenej  zľavy položky a vypočítanej a zaokrúhlenej zľavy vypočítanej so sadzbou uvádzanou v hlavičke dokladu O
 • doplnenie prevodných príkazov pre PRIMA banku
 • tlač zostavy Evidencia DPH na výstupe-  oprava popisu v názve skupiny záznamov

Aktualizácia SW BWK - verzia 9.088

O
 • oprava zápisu záznamu do evidencie DPH na výstupe pri účtovaní opravného dokladu k dodaneniu tovaru alebo služby pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu 
 • generovanie výkazu DPH pre rok  2012 - oprava znamienka v riadku 28

aktualizácia SW BWK - verzia 9.087

L

 • Aktualizovaný výkaz DPH pre rok 2012
 • S účinnosťou od 1.1.2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane na nové číslo účtu. Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu.  Variabilný symbol platby daní generuje program pri spracované prevodného príkazu podľa pokynov uvedených vo Vyhláške.


 • K 1.1.2012 došlo v Slovenskej republike k zmenám v štruktúre daňových úradov bolo zriadených 8 daňových úradov v sídlach krajov a 1 daňový úrad pre vybrané daňové subjekty so sídlom v Bratislave. Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov v pôsobnosti krajov bude od 1.1.2012 vytvorených 39 pobočiek (PDÚ) a 42 kontaktných miest daňových úradov (KMDÚ). Do programu bol zapracovaný nový číselnik daňových úradov ( 39 pobočiek (PDÚ) a 42 kontaktných miest daňových úradov (KMDÚ) ).


Aktualizované tlačivo daňového priznania k DPFO za rok 2011


 • Aktualizácia programovej nadstavby BWERP - fiškálne pokladniceN

 Možnosť rozšírenia programu o programové nadstavby

 • kníhkupectvo
 • komisionálny tovar 
 • záhradníctvo

Pridanie nových funkcií v  menu Skladové karty - spínač Servis 

 • hromadný výpočet predajných cien
 • tlač informačných etikiet 

  

BWK Jednoduché účtovníctvo+sklad

Program BWUCT - rieši problematiku spracovania podvojného účtovníctva a s ním súvisiacich agend.

Jedná sa o výkonný, moderný a profesionálny program určený pre vedenie účtovných agend od menších po stredne veľké podniky. Medzi užívateľov programu patrí aj veľké množstvo účtovných organizácii. Prednosťou programu je rýchle a prehľadné účtovanie s vysokou mierou automatizácie pri zápise dokladov a ich spracovaní. Program podporuje sledovanie hospodárskych výsledkov podľa stredísk, akcií a kalkulačných položiek.

Základná charakteristika programu

 • Komplexnosť riešenia - základný modul účtovníctvo obsahuje evidencie ako pokladňa, banka, saldokonto, DPH, záväzky, pohľadávky a majetok, sledovanie stavov a obratov v zahraničných menách, výpočet    kurzových rozdielov, výkazníctvo a plánovanie
 • Typizácia účtovných dokladov umožňuje rýchlu a prehľadnú orientáciu v agende
 • Výkonné, prehľadné a názorné spracovanie agendy DPH + riešenie zdaňovania zálohových platieb, generovanie dokladov spojených s dodanením a odpočtom DPH pri obchodovaní s krajinami EÚ
 • Veľké množstvo prehľadných výstupov v obrazovkovej, tlačovej a elektronickej forme ( export údajov do formátu XLS)
 • Spracovanie účtovných výkazov vo forme priamo akceptovanej daňovými úradmi
 • Prepracované riešenie uzávierkových operácií a prechodu na nové účtovné obdobie
 • Jednoduchosť ovládania a dôraz na ovládanie z klávesnice
 • Automatické importovanie účtovných dokladov z programových modulov Odbyt, Personalistika a mzdy, Skladové hospodárstvo
 • Možnosť opravy a rušenia zápisov
 • Rýchle a prehľadné informácie o stave hospodárenia účtovnej jednotky

Modul BWUCT - podvojné účtovníctvo je možné používať samostatne alebo môže byť súčasťou modulového organizačného informačného systému.

BWK 9.083

O Automatické sťahovanie kurzového lístka - odstránenie chyby pri importe kurzového lístka zo stránky ECB pri práci pod operačným systémom WINDOWS 7 64 bit.

L Posielanie mailov z prostredia SW BWSOFT - odstránenie chyby pri odosielaní správ ak systém BWSOFT pracuje pod operačným systémom WINDOWS 7 64 bit.

NSkladové karty - funkcia Servis - rozšírenie servisných funkcii - hromadné operácie.

NTlač výkazov a hlásení pre daňový úrad - doplnenie informácie o tvorcovi a verzii software v korom je výkaz spracovaný.

Ďalšie články...www.bwsoft.sk Info o zmenách BWK jednoduché účtovníctvo + sklad

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky