Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Aktualizácia SW BWF- verzia 9.090

 L
 • Nové pravidlá fakturácie  - novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2013 ( smernica Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty - tzv. fakturačná smernica).   
  • elektronická fakturácia
     • Zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
       
      V § 75 Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. ods 6 sa píše:
      Faktúra môže byť poslaná písomne alebo so súhlasom zákazníka môže byť poslaná alebo sprístupnená elektronicky. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej alebo sprístupnenej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu / Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z./ alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov alebo iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov.
       
      Elektronickou výmenou údajov sa rozumie prenos údajov elektronickou formou z počítača do počítača s využitím schválenej normy štruktúry odkazu elektronickej výmeny údajov. Odkaz elektronickej výmeny údajov pozostáva zo súboru dielov, štruktúrovaných na základe schválenej normy, vyhotovených vo formáte čitateľnom počítačom, ktoré môžu byť automaticky a nedvojzmyselne spracované.
      Faktúry poslané alebo sprístupnené elektronicky po dobu úschovy musia byť čitateľné a nesmú byť menené. 
       
       
  • náležitosti faktúry v zmysle § 74 Zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov -  úprava sprievodných textov faktúr
  • lehoty na vyhotovenie faktúry  - Oproti súčasnosti sa úprava vyhotovovania faktúr pri dodaní tovaru a služieb v tuzemsku nemení 15 dní.  Zjednocuje sa  lehota na vyhotovenie faktúr v súvislosti s cezhraničnými dodávkami tovarov alebo služieb (čl. 222 smernice Rady 2010/45/EÚ). Cieľom tejto úpravy je, aby lehota na vyhotovovanie faktúr bola vo všetkých členských štátoch rovnaká a následné evidovanie transakcií v daňovom priznaní (súhrnom výkaze) a platenie dane bude pre dodávateľa aj odberateľa jednotné.
  • nové zjednodušené faktúry od 1.1.2013 stanovuje možnosť vystavovať tzv. zjednodušenú faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje, ako (riadna) faktúra a ktorá je považovaná za plnohodnotnú faktúru na účely uplatnenia odpočítania DPH. Takouto zjednodušenou faktúrou je:
   • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 EUR 
   • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 EUR, alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 EUR

 • Potvrdenie o prijatí tovaru s povinnými náležitosťami, ako sú napríklad identifikácia odberateľa, množstvo tovaru, dátum a miesto prevzatia tovaru v inom členskom štáte, dátum a miesto ukončenia prepravy a identifikácia vodiča a použitého dopravného prostriedku, bude predstavovať povinný dôkazný prostriedok na uznanie oslobodenia od dane.zákon č. 222/2004 Z .z. o dani z pridanej hodnoty 

 

 • doplnenie prevodných príkazov pre PRIMA banku


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWF fakturácia Aktualizácia SW BWF- verzia 9.090

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky