Cennik B.W.Soft
Objednávka produktov BWSOFT
Štart verzie ekonomických programov BWSOFT
Zaktualizujte si svoj ekonomický softvér BWSOFT

BWSOFT - ekonomický software

Fakturácia - verzia 9.150

N
 • Úprava zobrazenia programu na monitore s HD rozlíšením na počítačoch s operačným systémom WIN 8 a WIN 10 (napr. rozlíšenie 1920 x 1080) u ktorých užívateľ zmenil zobrazenia textu a aplikácii (zväčšil písmena a ikony na hlavnej ploche). Od verzie 9.13 boi u takto nastavených monitorov zmenené rozlíšenie - program prepol písmo na príliš malé. Toto riešenie bolo nutné z dôvodu zabezpečenia správnosti tlače. Od verzie 9.1404 program ponechá rozlíšenie definované užívateľom a tlačové úlohy budú spracovávané novým spôsobom.

Fakturácia - verzia 9.140 SP1

L
 • Evidencia vystavených faktúr - vystavenie faktúr - údaj Dátum plnenia bude prístupný aj u neplatcov DPH . Zmena nastáva z dôvodu  zmeny definície obratu v § 4 ods. 7 zákona o DPH 1.1.2019 . Obratom sa rozumie hodnota  bez dane  dodaných tovarov a služieb v tuzemsku. Miesto dodania tovaru je upravené v § 13 a § 14 zákona o DPH a miesto dodania služieb v § 15 a § 16 zákona o DPH. Po 1.1.2019 sa teda do obratu zahŕňa reálna hodnota dodávok predstavujúca protihodnotu v čase ich dodania. Platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovarov a služieb sa do obratu nezahŕňajú, a to platí v prípade fyzickej ako aj právnickej osoby. Z tohto dôvodu je potrebné aj u neplatcov DPH sledovať dátum plnenia.
 • Úprava importu údajov z informačného zoznamu daňových subjektov registrovaných pre DPH - z dôvodu úpravy štruktúry zoznamu.  Do záznamu o daňovom subjekte bol pridaný stĺpec IČO.

Fakturácia - verzia 9.140 ( 1/2019 )

n
 • Evidencia vystavených faktúr - spínač Tlač faktúr - pridaná možnosť zasielania pripomienok k úhrade faktúr prostredníctvom mailových správ

Fakturácia - verzia 9.12000

N
 • Upravený a rozšírený systém zálohovania dát.  Nová úprava umožňuje okrem zálohovania aktuálneho roku aj vytvorenie záloh všetkých spracovávaných rokov v jednom dátovom súbore . Menu obnova dát umožňuje obnovenie údajov za aktuálny rok ale aj obnovu dát za všetky spracovávané roky.

Fakturácia - verzia 9.11000 SP2


N • doplnenie spracovania prevodných príkazov v tlačovej a elektronickej forme 
 • pri tlači faktúr bude program uvádzať bankové spojenie vo formáte SEPA (IBAN) a vo formáte pred 1.2.2016 . Vo formulári tlač faktúry je  možné predvoliť  zobrazenie bankového spojenia LEN vo formáte SEPA - IBAN.

Fakturácia - verzia 9.11000

L
  •  vystavovanie faktúr -  zmeny vyplývajúce z novely zákona o DPH :
   • od 1.1.2016 možnosť vystavenia  faktúr pri aplikácii režimu odvodu DPH až po zaplatení faktúry. Aplikácia osobitného režimu platiteľom bude uvedená na faktúre spôsobom „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“   Viac o problematike ... .   
   • pri fakturácii prvým odberateľom na druhého odberateľa sa po novom bude uvádzať namiesto terajšieho odkazu „trojstranný obchod“ nový odkaz prenesenie daňovej povinnosti“.
   • novela zákona o DPH stanovuje od 1. januára 2016 dve lehoty na vyhotovenie faktúry k prijatej platbe. Ak bude platba prijatá v prvej polovici kalendárneho mesiaca, platiteľ dane môže vyhotoviť faktúru aj neskôr ako do 15 dní od prijatia platby, ale najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom platbu prijal.
   • Od 1. 1. 2016 sa  samozdanenie DPH v tuzemsku rozšírilo o  druhy tovarov a služieb podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, a to o dodanie: stavebných prác v tuzemsku,stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy,tovaru s inštaláciou alebo s montážou, ak montáž a inštalácia predstavujú stavebnú prácu. Jedná sa o  prenos daňovej povinnosti pri poskytovaní stavebných prác z platiteľa – poskytovateľa stavebných prác na platiteľa – príjemcu stavebných prác
    V prostredí programu boli v menu faktúry a zúčtovanie DPH pridané možnosti k spracovaniu dokladov s uvedenou problematikou.

N • aktualizácia prevodných príkazov v tlačovej a elektronickej forme

Fakturácia - verzia 9.103

N
 • fakturácia 
  • pridanie nového vzoru tlačiva Faktúra
  • možnosť tlače bankového spojenia vo formáte IBAN
  • možnosť tlače viacerých bankových spojení na faktúre
  • možnosť elektronického podpisovanie faktúr 
  • pridanie tlačiva pre súhlas so zasielaním elektronickej faktúry 
 • prevodné príkazy - doplnenie  spracovania dátových súborov pre spracovanie prevodných príkazov elektronicky - pridanie formátu SEPA - XML pain.001.001.03
  • aktualizované tlačivá prevodných príkazov pre banky : ČSOB,  SBERBANK,  VUB,  Poštová banka

 • V menu Adresár obchodných partnerov boli pridané funkcie :
 • Kontrola IČ DPH SR pri zápise a oprave záznamu. Po vyplnení pola IČ DPH a kliknutí na spínač Kontrola IČ DPH SR program vykoná
  • ak je predpona IČ DPH "SK" - program prehľadá číselník platiteľov a ak nie sú údaje hlavičky vyplnené naimportuje údaje názve a o adrese obchodného partnera
  • ak nie je predpona IČ DPH "SK"- program otvorí internetovú stránku pre overenie IČ DPH členskej krajiny EÚ

 • V hornej časti okna Adresár bol pridaný spínač pre kontrolu IČ DPH u záznamov s predponou  "SK"
 • V hornej časti okna Adresár bola pridaná predvoľba spínač Zobraz chybné položky pre filtrovanie záznam s neplatným IČ DPH


Aktualizácia SW BWF- verzia 9.090

 L
 • Nové pravidlá fakturácie  - novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2013 ( smernica Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty - tzv. fakturačná smernica).   
  • elektronická fakturácia
     • Zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
       
      V § 75 Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. ods 6 sa píše:
      Faktúra môže byť poslaná písomne alebo so súhlasom zákazníka môže byť poslaná alebo sprístupnená elektronicky. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej alebo sprístupnenej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu / Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z./ alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov alebo iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov.
       
      Elektronickou výmenou údajov sa rozumie prenos údajov elektronickou formou z počítača do počítača s využitím schválenej normy štruktúry odkazu elektronickej výmeny údajov. Odkaz elektronickej výmeny údajov pozostáva zo súboru dielov, štruktúrovaných na základe schválenej normy, vyhotovených vo formáte čitateľnom počítačom, ktoré môžu byť automaticky a nedvojzmyselne spracované.
      Faktúry poslané alebo sprístupnené elektronicky po dobu úschovy musia byť čitateľné a nesmú byť menené. 
       
       
  • náležitosti faktúry v zmysle § 74 Zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov -  úprava sprievodných textov faktúr
  • lehoty na vyhotovenie faktúry  - Oproti súčasnosti sa úprava vyhotovovania faktúr pri dodaní tovaru a služieb v tuzemsku nemení 15 dní.  Zjednocuje sa  lehota na vyhotovenie faktúr v súvislosti s cezhraničnými dodávkami tovarov alebo služieb (čl. 222 smernice Rady 2010/45/EÚ). Cieľom tejto úpravy je, aby lehota na vyhotovovanie faktúr bola vo všetkých členských štátoch rovnaká a následné evidovanie transakcií v daňovom priznaní (súhrnom výkaze) a platenie dane bude pre dodávateľa aj odberateľa jednotné.
  • nové zjednodušené faktúry od 1.1.2013 stanovuje možnosť vystavovať tzv. zjednodušenú faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje, ako (riadna) faktúra a ktorá je považovaná za plnohodnotnú faktúru na účely uplatnenia odpočítania DPH. Takouto zjednodušenou faktúrou je:
   • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 EUR 
   • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 EUR, alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 EUR

 • Potvrdenie o prijatí tovaru s povinnými náležitosťami, ako sú napríklad identifikácia odberateľa, množstvo tovaru, dátum a miesto prevzatia tovaru v inom členskom štáte, dátum a miesto ukončenia prepravy a identifikácia vodiča a použitého dopravného prostriedku, bude predstavovať povinný dôkazný prostriedok na uznanie oslobodenia od dane.zákon č. 222/2004 Z .z. o dani z pridanej hodnoty 

 

 • doplnenie prevodných príkazov pre PRIMA banku


www.bwsoft.sk Info o zmenách BWF fakturácia

Informácie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

zákaznícka podpora

+421 905 656 707

Dokumentácia

 • Dokumentácia - užívateľské príručky v PDF. Viac...
 • Videonávody - mzdy. Viac...
 • Videonávody - sklady. Viac...

Novinky